štv07252024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Megállapodás választási koalíció alapítására

Zsm-Unia-Identita-1A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és az Identita Szlovák Egyesület választási koalíciót kötnek, a 2019. évi nemzetiségi választásokon közös jelölteket állítanak helyi, területi és országos szinten, melynek végső megnyilvánulása a közös országos lista.

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és az Identita Szlovák Egyesület (együttesen, mint Szlovák Koalíció - Slovenská koalícia) felismerve és elfogadva azt a kifejezett választói igényt, hogy a magyarországi szlovákság politikai (kulturális és nevelési-oktatási autonómia) érdekeit együttesen, összefogva sokkal hatékonyabban tudják képviselni, alárendelve magukat ennek a közösségi akaratnak, a közös célok kitűzése és megvalósítása érdekében, maguk mögött hagyva a múlt vélt vagy valós sérelmeit, tartózkodva minden személyeskedő megnyilvánulástól elhatározták, hogy. Mindezek figyelembevételével a felek magukra és jelöltjeikre nézve irányadónak tekintik a jelen megállapodás mellékletét képező etikai kódexet.

A magyarországi szlovákság sikeres közéleti megjelenése, létezésének tudatosítása, fennmaradásának erősítése és az asszimiláció lassításának - megállításának érdekében a felek mindent megtesznek azért, hogy a magyarországi szlovákság érdekeit a közélet minden területén, itthon és külföldön is aktívan megjelenítsék, a felelős politikai szereplők nemzetiségi politikai törekvéseiben a szlovák közösség jelenlétét tudatosítsák és a fejlődési lehetőségeket ismertessék.

A felek egyetértenek abban, hogy a magyarországi szlovák nemzetiség fennmaradása nem lehetséges erős helyi közösségek, jól működő intézményrendszer és szakszerű nemzetiségi politika nélkül. A közösségen belüli viták rendezésének legalkalmasabb fórumának a felek az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlését, annak bizottságait, szakmai tanácsadó testületeit tekintik.

Választási együttműködési szándékukat megállapodásba foglalják az alábbi tartalommal:

1.         A megállapodás célja, hogy a felek a 2019. évi nemzetiségi választásokon - választási koalíció keretében - közös jelölteket állítsanak helyi, területi és országos szinten, melynek végső megnyilvánulása a közös országos lista.

2.         A megállapodást aláíró Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodásban nevesített szervezeteken kívül mással választási koalíciót nem alapítanak, és semmilyen más formában nem működnek együtt más szervezetekkel, egyénileg más jelölőszervezetekkel tárgyalásokat nem folytatnak.

3.         Az együttműködési szándék megerősítésére a felek meghívják egymást rendezvényeikre, illetve megrendeznek legalább két, a közös országos lista jelöltjeit bemutató választási rendezvényt. A választások sikeres lebonyolítása érdekében a felek összehangolják kampánytevékenységüket.

4.         Az országos lista vonatkozásában a felek megállapodtak a következőkben:

-          A lista vezetője Hollerné Racskó Erzsébet, mivel őt közös elnökjelöltnek tekintik;

-          Az országos testület tagjainak száma várhatóan 31 fő lesz. A felek az elnök (1 fő) leszámításával fennmaradt létszámot egymás között úgy osztják el, hogy 23 tagot állíthat a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége, míg az Identita Szlovák Szervezet 7 tagot állíthat;

-          Egyik szerződő fél sem emel kifogást a másik fél által jelöltek személye ellen. A szerződő felek tiszteletben tartják az adott jelölőszervezet jogát, hogy az általa jelölt képviselő mandátumának megszűnése esetén döntést hozzon a megüresedett képviselői mandátum betöltéséről;

-          A jelöltek kiválasztása során a szlovák nyelvtudás alapvető feltétel. Ezt követően a szakmai hozzáértés (az OSZÖ működési szakterületeire Zsm-Unia-Identita-2tekintettel) élvez prioritást;

-          A bizottsági helyek betöltésekor elsődlegesen a személy szakmai rátermettségét veszik figyelembe;

-          Az országos testületben 6 bizottság létrehozását tervezik. A felsorolás nem név szerinti, csak tematikus területet jelent:

-    Pénzügyi-ellenőrző
-    Nevelési-oktatási
-    Kulturális
-    Ifjúsági
-    Hitéleti és szociális
-    Közbeszerzési;

Zsm-Unia-Identita-3-          A helyi és regionális szlovák önkormányzatok és civil szervezetek támogatására jogsegély szolgálatot hoznak létre és működtetnek;

-          Valamennyi aláíró fél jogosult legalább egy bizottsági elnöki posztra és egy bizottságban szavazati többségű taglétszám jelölésére. 

5.         A felek megállapodtak abban, hogy a választásokig tartó kampányidőszakra hat fős koalíciós tanácsot állítanak fel, melybe mindegyik fél 2 főt delegál. A koalíciós tanács feladata a kampány összehangolása, a választásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása. 

6.         A jelen Megállapodást aláíró képviselők kijelentik, hogy a választási koalíció alapítására, az abban való részvételre, a koalíciós megállapodás megkötésére, és a koalíció működtetésére az adott jelölő szervezet testületétől teljes meghatalmazással rendelkeznek. 

7.         A választási koalíciót alapító jelölő szervezetek felkérik az elnökeiket, hogy a választási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a jelölő szervezetek regisztrációját a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban, egységes elvek alapján, a kijelölt határidőn belül készítse elő, és hajtsa végre. 

8.         Az együttműködés időtartama a Megállapodás aláírásától 2019-2024-es választási ciklus lezárultáig tart. 

9.         A jelen Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy amennyiben a választási koalíció egyik tagja a jelen Megállapodásban megfogalmazott bármely feltételt (akár külön-külön, akár együttesen) megszegi, a választási koalíció többi tagja jogosult a koalícióból kizárni, és a jelöltjeitől a bizalmat megvonni. 

10.       A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény („Njtv.”), valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi CXXXVI. törvény („Vet.”) rendelkezései irányadók.

Acsa, 2019. július 6.

Egyedné Baránek Ruzsenka                                                                                 Zelman Ferenc

Klausz Karola

Záradék:

Az általam képviselt szervezet nevében támogatom a Szlovák Koalíció létrejöttét és választási listáját

 

Szervezet neve

Képviselő neve

Dátum

Aláírás

Dohoda o založení volebnej koalície
Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1457-dohoda-o-zaloeni-volebnej-koalicie

Etický kódex
POŽIADAVKY NA ČLENOV, KANDIDÁTOV SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, slovenským väzbám, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.

2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.

3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí, ich uplatňovanie pred záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.

4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote, napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.

6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov, komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.

8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.

9. Morálna bezúhonnosť.

10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.