str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Dohoda o založení volebnej koalície

Zsm-Unia-Identita-1Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.

Zväz Slovákov v Maďarsku,
Únia slovenských organizácií v Maďarsku
a Slovenský spolok Identita
spolu ako Slovenská koalícia

spoznajúc a prijmúc tú výslovnú voličskú vôľu, že politické záujmy Slovákov v Maďarsku (kultúrna a výchovno-vzdelávacia autonómia) dokážu oveľa efektívnejšie zastupovať spojením síl, a tak podriadiac sa tejto požiadavke svojej komunity v záujme vytýčenia a uskutočnenia spoločných cieľov, zanechajúc za sebou domnelé alebo skutočné krivdy minulosti, zdržiavajúc sa všetkých osobných urážok sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu. Partneri berú do ohľadu tieto skutočnosti a preto považujú za smerodajné prijať etický kódex, ktorý tvorí prílohu tejto dohody.

V záujme úspešného vystupovania Slovákov v Maďarsku vo verejnom živote, uvedomenia si ich existencie, posilnenia ich prežitia a spomalenia, resp. zastavenia asimilácie partneri urobia všetko pre to, aby záujmy Slovákov v Maďarsku zviditeľnili aktívne doma aj v zahraničí, aby v národnostnopolitických snahách zodpovedných politických činiteľov uvedomovali prítomnosť, význam a možnosti rozvoja slovenskej komunity.

Partneri si uvedomujú, že prežitie Slovákov v Maďarsku nie je možné bez silných miestnych spoločenstiev, bez dobre fungujúceho systému inštitúcií a bez fundovanej národnostnej politiky. Najvhodnejším fórom riešenia prípadných sporov, problémov v rámci komunity považujú Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, jej výbory a odborné poradné zbory.

Partneri svoju snahu o volebnú spoluprácu zachytia v dohode s nasledujúcim obsahom:

1. Cieľom dohody je, aby partneri počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 - v rámci volebnej koalície - nominovali spoločných kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, čoho konečným prejavom bude spoločná celoštátna listina.

2. Partneri podpisujúci túto dohodu sa zaväzujú, že okrem organizácií spomínaných v tejto dohode s nikým iným nezaložia volebnú koalíciu a nebudú v nijakej inej forme spolupracovať s inou organizáciou, osobitne nebudú rokovať s inou nominujúcou organizáciou.

3. Na posilnenie snahy o spoluprácu partneri sa navzájom pozvú na svoje celoštátne podujatia, resp. usporiadajú aspoň dve spoločné volebné podujatia, na ktorých predstavia kandidátov spoločnej celoštátnej listiny. V záujme úspešnej realizácie volieb partneri zosúladia svoju kampaň.

Zsm-Unia-Identita-24. V súvislosti s celoštátnu listinou partneri sa dohodnú na nasledujúcom:

- Vedúcou listiny bude Alžbeta Hollerová Račková, keďže ju považujú za spoločnú kandidátku;

- Počet členov celoštátneho zboru bude podľa predpokladov 31 osôb. Partneri okrem predsedu (1 osoba) si zvyšný počet rozdelia medzi sebou tak, že 23 členov môže nominovať Zväz Slovákov v Maďarsku a Únia slovenských organizácií v Maďarsku, kým Slovenský spolok Identita môže nominovať 7 členov;

- Ani jedna zmluvná strana nebude robiť námietky voči osobám nominovaným druhou stranou. Zmluvní partneri rešpektujú právo danej nominačnej organizácie na to, aby v prípade zániku mandátu ňou nominovanej osoby sa rozhodla o naplnení uvoľneného mandátu;

- Pri výbere kandidátov je znalosť slovenského jazyka základnou podmienkou. Ďalšími prioritami sú odborné schopnosti (so zreteľom na odborné oblasti v činnosti CSSM);

Zsm-Unia-Identita-3- Počas obsadzovania miest vo výboroch berú do ohľadu v prvom rade odborné zdatnosti kandidátov;

- V celoštátnom zbore plánujú vytvoriť 6 výborov. Vymenovanie výborov nie je podľa ich presného pomenovania, ale označuje iba tematické okruhy:

- Finančno-kontrolný

- Výchovno-vzdelávací

- Kultúrny

- Mládežnícky

- Náboženský a sociálny

- Pre verejné obstarávanie

- Na podporu miestnych a regionálnych slovenských samospráv, ako aj slovenských občianskych organizácií zriadia a budú prevádzkovať právnu poradenskú službu;

- Všetci podpisujúci partneri majú právo aspoň na jedného predsedu výboru a v prípade jedného výboru na nominovanie toľkých členov, aby mali v danom výbore hlasovaciu väčšinu.

5. Partneri sa dohodli, že na obdobie predvolebnej kampane zriadia šesťčlennú koaličnú radu, do ktorej každá strana deleguje dve osoby. Úlohou koaličnej rady je zosúladenie kampane a koordinácia úloh spojených s voľbami.

6. Predstavitelia podpisujúci túto dohodu vyhlasujú, že na založenie volebnej koalície, na účasť v nej, na uzavretie koaličnej dohody a na jej realizáciu majú plné právo získané od danej nominačnej organizácie.

7. Nominačné organizácie zakladajúce volebnú koalíciu požiadajú svojich predsedov, aby v záujme úspešného uskutočnenia volebnej procedúry v súlade s právnymi predpismi a na základe spoločných princípov do zákonom daných termínov pripravili a uskutočnili registráciu volebných organizácií.

8. Trvanie spolupráce partnerov na základe tejto zmluvy: od jej podpisu po ukončenie volebného cyklu 2019-2024.

9. Signatári tejto dohody vyhlasujú, že v prípade ak jeden člen volebnej koalície hociktorú podmienku skoncipovanú v tejto dohode poruší, ostatní členovia volebnej koalície ho môžu vylúčiť a vysloviť mu nedôveru.

10. V otázkach neupravených touto dohodou sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona o právach národností č. CLXXIX z roku 2011, ďalej zákona o volebnom postupe č. CXXXVI. z roku 2013.

V Jači, 6. júla 2019

Ruženka Egyedová Baráneková

František Zelman

Karola Klauszová

Dodatok:

V mene mnou zastúpenej organizácie podporujem vznik Slovenskej koalície a jej volebnú listinu.

Názov organizácie / Meno štatutárneho zástupcu / Dátum / Podpis

Príloha č. 1

Etický kódex
POŽIADAVKY NA ČLENOV, KANDIDÁTOV SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, slovenským väzbám, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.

2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.

3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí, ich uplatňovanie pred záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.

4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote, napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.

6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov, komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.

8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.

9. Morálna bezúhonnosť.

10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.