pia09292023

Posledná aktualizáciastr, 27 sep 2023 6pm

Priameho predka našiel aj v Békešskej Čabe

altRoľník, ktorý v Rovňanoch dokumentuje a publikuje dedičstvo predkov - Športovec - Poľnohospodár - Kronikár a dokumentarista - Publicista
  - V obci Rovňany dnes žije sotva tristo obyvateľov a medzi nimi 63-ročný nenápadný poľnohospodár, športovec a publicista Milan Marcik. Táto obec je aj jeho rodiskom, kde v roľníckej rodine medzi štyrmi súrodencami vyrastal. Od malička sledoval náročnú roľnícku prácu rodičov a ostatných obyvateľov a sám rodine v tejto činnosti často aj pomáhal.

Po ukončení základnej školy pokračoval v štúdiu na stavebnej priemyslovke a po jej ukončení pracoval väčšinu ako technik lučeneckého stavebného bytového družstva. Všestrannosť tohto slobodného a skromného šesťdesiatnika je obdivuhodná, aj preto si za výsledky svojej všestrannej činnosti a tvorivej práce zaslúži obdiv.

Roľník, ktorý v Rovňanoch dokumentuje a publikuje dedičstvo predkov

altŠportovec. Od mladosti športoval, a to aj závodne, najmä v cyklistike a lyžovaní. Tejto záľube sa turisticky venuje dodnes. Aj teraz ešte patrí medzi organizátorov a účastníkov od roku 1977 organizovanej cyklistickej cesty z Poltára na Duklu. Kým v začiatkoch túto cyklistickú cestu sprievodným vozidlom sponzoroval podnik Stredoslovenské sklárne Poltár, neskôr túto úlohu prevzalo pre 35-40 cyklistov absolvujúcich túto náročnú trasu mesto Poltár. Okrem cyklistiky sa Milan Marcik donedávna venoval aj lyžiarskemu športu. Medzi inými lyžiarskymi podujatiami, najdlhšie a to 31 rokov behával Bielu stopu SNP. Aj keď sa už aj u neho objavujú zdravotné problémy, predsa na bicykel sadá denne, aspoň na jednu hodinu turistickej jazdy. Jeho dávnym cieľom bolo zorganizovať cyklistickú výpravu Novohradčanov za krajanmi na Dolnú zem, cez Békešskú Čabu do cieľového mesta Báčsky Petrovec v Srbsku. Viackrát sa Petrovčanom, prostredníctvom sprostredkovateľov zo susednej obce Málinec, ktorý má s Petrovcom priateľské vzťahy ohlasoval, ale odozva neprichádzala. Tento zámer však ešte celkom nezavrhol. Verí, že túto trasu za rodákmi pochádzajúcich z Novohradu absolvujú jeho mladší cyklistickí priatelia.

altPoľnohospodár. Keď po transformácii poľnohospodárstva a zmenách spoločensko-politických pomerov na Slovensku, prestála aj výstavba bytov pre poľnohospodárov, jeho podnik zanikol a tým aj on stratil dovtedajšiu prácu. Milanovi Marcikovi, ktorý poznal roľnícky život a hospodárenie už z detstva, nebol problém pokračovať v rodinnej tradícii, reštituoval poľnohospodársky majetok a začať súkromne hospodáriť. Žiada sa pripomenúť, že Milan Marcik je slobodný a po minuloročnej smrti matky, o ktorú sa tri roky ležiacu musel so sestrou starať, a s ktorou spoločne v rodinnom dome žil, je aj teraz sebestačný. Hospodári na ôsmych hektároch ornej pôdy, na ktorej pestuje obilie, zemiaky a vo dvore pre svoju potrebu chová hospodárske zvieratá. Aby prácu okolo hospodárstva bez problémov zvládol, vlastní poľnohospodárske stroje a náradie potrebné pre úspešné hospodárenie. Ako sme sa mali možnosť viackrát presvedčiť, na všetku prácu na poli a okolo domu vystačí sám. Pre potešenie a úžitok má v záhrade vysadený aj vinič a rodiace ovocné stromy, kde sa staré aj svoje včelstvo.

altKronikár a dokumentarista. Pritom všetkom stačí spracúvať a zapisovať históriu a genealógiu svojich predkov, a to za ostatných tristo rokov. Keď má viac času, a to najmä v zimných mesiacoch, hrabe sa v okresných a krajských archívoch a dopĺňa zistené fakty o svojich predkoch. Podstatná časť ich tristoročnej kroniky je už spracovaná a chýba ju už len skompletizovať a pripraviť pre tlač. Dôkladným bádaním dospel k tomu, že má 44 priamych predkov a že zakladateľom rodu bol v roku 1724 v Rovňanoch narodený Michal Eliaš - Marcikove. Od tohto priezviska sa postupne v obci, kde bolo viac Eliášovcov, od roku 1840 vyvinulo priezvisko Marcik. Milan Marcik svojim bádaním dospel prostredníctvom archívu v Banskej Bystrici a archívu evanjelickej cirkvi v Békešskej Čabe, že jeden jeho priamy predok Michal Eliáš, narodený v Rovňanoch roku 1724 zomrel 12.8.1789 v Békešskej Čabe, kam odišiel roku 1782 za vydatou dcérou. Rodinná kronika zaznamenáva aj rôzne rodinné príhody, napríklad jeho otec ako vojak bol počas druhej svetovej vojny zajatý v šarišskej obci Ráztoky Nemcami, ktorým ušiel a tri mesiace na ceste do svojho bydliska pracoval v dedinách Šariša a Spiša za ubytovanie a stravu, až kým sa nedostal k rodine v Rovňanoch. Z kroniky sa dozvedáme aj to, že rovnianski Marcikovci žijú vo viacerých slovenských mestách a dedinách.

altPublicista. Nový deň Milana Marcika v Rovňanoch začína nachovaním a ošetrením zvierat, potom si pripraví raňajky, po nich si prehodnotí plán ďalšej práce na poli a dvore, a takmer žiadny deň, podľa počasia nevynechá na hodinovú jazdu na bicykli. Je len samozrejmé, že dopredu si pripraví obed a večeru a keď zostane čas, vždy niečo dopĺňa do rodinnej kroniky alebo do iného diela. Pri tom si svoj tvorivý život spestruje aj zhotovovaním drevorezieb. Veľa dokumentačného materiálu zo skoršej činnosti, ktorý zachytával kamerou, magnetofónmi a fotoaparátom zhromažďuje a uchováva dodnes. Nikdy nezaháľa a hovorí, že jeho oddychom je pohyb, fyzická a duševná práca. Vlastní nielen bohatý rodinný archív, ale aj archív starých tlačí a dokumentov týkajúcich sa celého novohradského regiónu. V ostatnom zimnom období sa venoval prepisu zo zvukového archívu a spolu s fotografiami to zapracoval do počítača. Je šťastný, že piesňový a textový národopisný materiál zozbieraný za ostatných dvadsať rokov má už digitalizovaný. Medzi nim nechýbajú nahraté matkou spievané ľudové piesne a tiež jej spev z evanjelického kancionála Tranoscius. Výsledky jeho tvorivej činnosti však nezostali uložené v skriniach a truhliciach rodinného domu, ale uzreli svetlo sveta vo viacerých publikáciách. altPre svojich verných čitateľov, ktorí prevažne pochádzajú z novohradského regiónu, lebo nich sa tematika, ktorú spracoval a vydal predovšetkým týka. Od roku 1993, kedy sa začal intenzívnejšie zaoberať spracovaním zberateľskej a tvorivej činnosti, vydal roku 2006 tlačou Malý slovník hornohradského nárečia, roku 2007 knižku Chlieb každodenný, roku 2008 matkine kuchárske recepty s názvom Recepty našej starkej Eleny Marcikovej, roku 2010 druhý diel Malého slovníka hornohradského nárečia, doplnený o ďalších 500 slov. A v tom istom roku ďalšiu knižku s názvom Hornohradské príhody. Teraz ho čaká dokončenie ilustrovanej rodinnej kroniky, ktorú zaznamenáva a spracúva plných štyridsaťpäť rokov. Jeho ďalším zámerom je spracovať a vydať spoločne s evanjelickou cirkvou Dejiny novohradského evanjelického seniorátu, ktorého čiastočná história už v rukopise existuje. Roľník, športovec, publicista Milan Marcik si zaslúži veľké uznanie, že svojou tvorivou činnosťou zachováva pre budúce generácie kultúrne dedičstvo nielen svojej rozšírenej rodiny, ale celého regiónu. Jeho životným krédom je spokojne a tvorivo pracovať a žiť, nikomu neublížiť a nikoho neuraziť, a to vyžaduje aj od ostatných, lebo podľa neho zlo nemožno nechať prerásť do väčších rozmerov.

Text a foto: Ján Potran

altalt