ned01172021

Posledná aktualizácianed, 10 jan 2021 1pm

CSSM v znamení služby slovenskej národnosti

cssmno0116:7 - Dvojtretinové víťazstvo Zväzu Slovákov v Maďarsku a Únie slovenských organizácií v MaďarskuVedúca koalície ZSM a ÚSOM Alžbeta Hollerová Račková novou predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v MaďarskuSila spolupatričnosti a spoločných cieľovBez zbytočného napätia

Chceme zachrániť ohrozené malé školy

Slováci žijúci v Maďarsku chcú rozvíjať sieť svojich inštitúcií a zachrániť malé školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina, povedala 5. novembra 2014 v Budapešti novozvolená predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Poslanci Valného zhromaždenia CSSM v sídle najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku zvolili líderku Zväzu Slovákov v Maďarsku a Únie slovenských cssmno02organizácií v Maďarsku na nadchádzajúce päťročné volebné obdobie 15 hlasmi, piati sa zdržali hlasovania. V 23-člennom VZ CSSM volebné zoskupenie ZSM a ÚSOM má 16 a spolok Identita 7 poslancov. Traja poslanci spolku Identita (Juraj Ando, Ján FuzikZuzana Medveďová) ustanovujúceho VZ CSSM sa nezúčastnili, keďže sa písomne zriekli mandátu, čo zbor jednohlasne akceptoval. Nová predsedníčka CSSM vo svojom prvom príhovore po zvolení vyzdvihovala význam spolupráce, snahy o dialóg a hľadania kompromisov, zároveň sa poďakovala svojmu predchodcovi J. Fuzikovi, ako aj doterajšiemu podpredsedovi zboru Ondrejovi Csabovi Aszódimu a všetkým bývalým poslancom mini-parlamentu našej Slovače. VZ CSSM potom zvolilo dvoch nových podpredsedov celoštátnej samosprávy: Tomáša Nagya (Dunaeďház) a Františka Zelmana (Slovenský Komlóš). Nový Finančný cssmno03výbor CSSM budú tvoriť Zuzana Szabová (predsedníčka výboru), Mária Nagyová a Matej Kešjár.
„Jednou z najväčších výziev aj v nasledujúcom období bude to, aby sa nám podarilo udržať a rozvíjať sieť inštitúcií CSSM, čo vnímam naozaj ako veľkú výzvu, pretože Slováci v Maďarsku majú najrozvetvenejšiu sieť inštitúcií medzi národnosťami,” zdôraznila predsedníčka CSSM. „Dôležitou úlohou bude, aby sme sa nejakým spôsobom pokúsili zachrániť tie malé školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet, pretože tie vnímam ako snáď najviac ohrozené v tejto celej sieti,” dodala Alžbeta Hollerová Račková, ktorá takisto považuje za potrebné, aby sa zintenzívnili kontakty medzi CSSM, občianskou sférou a miestnymi a regionálnymi slovenskými samosprávami. CSSM prevádzkuje kultúrno-osvetové inštitúcie ako divadlo, cssmno04dokumentačné a pedagogické centrum, výskumný ústav Slovákov a výchovno-vzdelávacie inštitúcie - päť škôl, neziskovú verejnoprospešnú spoločnosť, ako aj verejnoprospešnú nadáciu pre Slovákov v Maďarsku. „V poslednom období sa spolupráca s materskou krajinou, hlavne čo sa týka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s ostatnými štátnymi orgánmi, zintenzívnila,” konštatovala predsedníčka CSSM, ktorá vyjadrila nádej, že aj naďalej bude prebiehať úspešná a veľmi intenzívna komunikácia a že spolupráca sa dostane na úroveň, ktorá zabezpečí, aby aj podporu zo strany materskej krajiny, nielen finančnú, pociťovali čo najintenzívnejšie.

Text a foto: (tasr / oslovma.hu)

Milí priatelia,
5. novembra 2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie 23-členného Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), v ktorej je zastúpených 16 poslancov za našu spoločnú koalíciu. Počas nedávnych volieb najvyššieho voleného zboru našej Slovače SPOLU sa nám podarilo dosiahnuť dvojtretinové víťazstvo. Spoloční nominanti volebného zoskupenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku za predsedníčku CSSM zvolili našu spoločnú kandidátku na tento zodpovedný post, vedúcu celoštátnej listiny dvoch najväčších slovenských organizácií v krajine Alžbetu Hollerovú Račkovú.
Môžeme si teda spokojne povedať, že naše spoločnú úsilie, spoločná snaha, oduševnenie a neochvejná túžba po spravodlivosti priniesli úspech. Veľmi by sme chceli pritom zdôrazniť, že je to úspech nás všetkých, ktorí chceme pracovať za svoju národnosť v pokojnom ovzduší, bez zbytočného napätia a diktátu. Za náš spoločný volebný úspech hlboká úcta a úprimná vďaka patrí vám všetkým! Sme presvedčení, že cssmno05spoločná cesta, na ktorú sa vydali naše organizácie, je správna. Kto ju spochybňuje, spochybňuje aj princíp sily spolupatričnosti a spoločných cieľov.
Skončilo teda obdobie volebnej kampane. Výsledky hovoria jasnou rečou. Budeme pracovať, tvoriť, aktivizovať sa v znamení služby slovenskej národnosti, v znamení vzájomnej úcty a nekompromisnej snahy o pravdu a spravodlivosť v presvedčení, že - tak ako doteraz - budete našimi vernými spojencami.

Ruženka Egyedová Baráneková
predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku
František Zelman
predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku

cssmno07

Spoločne za náš jazyk, kultúru, za Slovákov v Maďarsku

Nikdy nám takto dobre nebolo - mohli by sme povedať. Veď okrem slovenských spolkov s tisíckami oduševnených dobrovoľníkov máme aj slovenské samosprávy, systém školských a kultúrnych inštitúcií a od jari - v osobe Jána Fuzika - aj svojho hovorcu v parlamente. Naďalej sa nám však stráca jazyk, zaniká výučba slovenčiny na základných školách, rušia sa vysokoškolské katedry vychovávajúce slovenských pedagógov. Čoraz menej financií a pozornosti sa uchádza aj našej občianskej sfére, na ktorej je postavený celý systém národnostných samospráv a prostredníctvom ktorej v každej jednej Slovákmi obývanej lokalite prebieha zachovávanie a odovzdávanie nášho dedičstva mladšej generácii.
Základy systému našich inštitúcií pred viac ako desiatimi rokmi sme položili spoločne. V tomto smere vo Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy vládla v tom čase - a myslím si, že aj neskôr - úplná zhoda názorov. Prvé protiklady na pôde nášho najvyššieho voleného zboru sa prejavili pred ôsmimi rokmi, keď sme sa pripravovali na voľby. Vtedajšie voľby boli v našom verejnom živote takisto medzníkom, ako terajšie. Do volebného procesu totiž v roku 2006 prvýkrát vstúpili slovenské spolky ako nominačné organizácie. Napätie existujúce v občianskej sfére sa v CSSM nepodarilo odstrániť...
Dve najväčšie slovenské organizácie, ktoré v uplynulých dvoch cykloch nominovali všetkých členov Valného zhromaždenia CSSM, sa na podnet svojich členov rozhodli, že vo voľbách do slovenských samospráv budú vystupovať spoločne. Stovkami svojich kandidátov do miestnych samospráv (viac ako 400 z 504 kandidátov), šiestimi regionálnymi listinami a spoločnou celoštátnou listinou odkazovali Slovákom v Maďarsku, že chcú zastupovať ich záujmy a teda pracovať pre nich spoločne.
Veď zachovanie a ďalšie rozvíjanie systému našich inštitúcií je srdcovou záležitosťou každého z nás. Osobitnú pozornosť si zasluhujú desiatky škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet, materské školy a slovenská občianska sféra. V záujme zabezpečenia pedagógov pre naše školy treba vypracovať koncepciu odbornej a jazykovej prípravy slovenských pedagógov. Zmenené podmienky v sociálnej oblasti si vyžadujú, aby sme sa starali aj o našich dôchodcov a študentov vysokých škôl.
Ak chceme naše inštitúcie naplniť životom, potrebujeme každého Slováka, bez ohľadu na to, kde žije, do akej školy chodil, členom ktorej organizácie je. Naše spoločné ciele, zachovanie nášho jazyka a svojráznej kultúry možno dosiahnuť vzájomnou spoluprácou, spoločnými silami. Namiesto konfrontácie potrebujeme dialóg a kompromisy, pretože v takejto málopočetnej komunite to inak nejde...

Alžbeta Hollerová Račková
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv
-politika-archiv-politika/1229-spolone-ciele-spolona-listina

cssmno06

Megalakult az Országos Szlovák Önkormányzat

Az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) közgyűlése 2014. november 5-én tartotta alakuló ülését. Az OSZÖ frissen megválasztott elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet azt közölte az MTI-vel, hogy a huszonhárom megszerezhető mandátumból tizenhatot a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója koalíciója szerzett meg. A közgyűlésben hét képviselője van az Identita Egyesületnek. Hollerné Racskó Erzsébet elmondta, a következő ötéves ciklus talán egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy meg tudják tartani és fejleszteni is tudják az intézményhálózatukat. Emellett különös figyelmet kell fordítani a szlovák nyelvet oktató iskolákra, számuk az utóbbi időben csökkent. Ezt a kedvezőtlen folyamatot mindenképpen meg kell állítani - hangsúlyozta. Hollerné Racskó Erzsébet közölte, megoldást kell találni a „komoly válságban lévő” szlovák pedagógusképzés kérdéseire is.

cssmno08