sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

SPOLOČNÉ CIELE - SPOLOČNÁ LISTINA

spolistXPotrebujeme každého SlovákaNamiesto konfrontácie dialógHlasujte za našich kandidátov, voľte celoštátnu listinu č. 1!  Vedúca celoštátnej listiny Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková: Spojme sa - za náš jazyk, kultúru, za Slovákov v Maďarsku!

Len slúžiť, / a vidieť / vecí podstatu.
(Juraj Dolnozemský: Veriť)

Spojme sa - za náš jazyk, kultúru,
za Slovákov v Maďarsku!

Nikdy nám takto dobre nebolo - mohli by sme povedať. Veď okrem slovenských spolkov spolist2s tisíckami oduševnených dobrovoľníkov máme aj slovenské samosprávy, systém školských a kultúrnych inštitúcií a od jari - v osobe Jána Fuzika - aj svojho hovorcu v parlamente. Naďalej sa nám však stráca jazyk, zaniká výučba slovenčiny na základných školách, rušia sa vysokoškolské katedry vychovávajúce slovenských pedagógov. Čoraz menej financií a pozornosti sa uchádza aj našej občianskej sfére, na ktorej je postavený celý systém národnostných samospráv a prostredníctvom ktorej v každej jednej Slovákmi obývanej lokalite prebieha zachovávanie a odovzdávanie nášho dedičstva mladšej generácii.

Základy systému našich inštitúcií pred viac ako desiatimi rokmi sme položili spoločne. V tomto smere vo Valnom zhromaždení Celoštátnej slovenskej samosprávy vládla v tom čase - a myslím si, že aj neskôr - úplná zhoda názorov. Prvé protiklady na pôde nášho najvyššieho voleného zboru sa prejavili pred ôsmimi rokmi, keď sme sa pripravovali na voľby. Vtedajšie voľby boli v našom verejnom živote takisto medzníkom, ako terajšie. Do volebného procesu totiž v roku 2006 prvýkrát vstúpili slovenské spolky ako nominačné organizácie. Napätie existujúce v občianskej sfére sa v CSSM nepodarilo odstrániť a rozpoltenosť sa v súčasnosti prejavuje už aj v miestnych slovenských komunitách.

spolist5Iniciatíva na riešenie situácie vychádza tiež z občianskej sféry. Dve najväčšie slovenské organizácie, ktoré v uplynulých dvoch cykloch nominovali všetkých členov Valného zhromaždenia CSSM, sa na podnet svojich členov rozhodli, že vo voľbách do slovenských samospráv budú vystupovať spoločne. Stovkami svojich kandidátov do miestnych samospráv (viac ako 400 z 504 kandidátov), šiestimi regionálnymi listinami a spoločnou spolist3celoštátnou listinou odkazujú Slovákom v Maďarsku, že chcú zastupovať ich záujmy a teda pracovať pre nich spoločne.

Veď zachovanie a ďalšie rozvíjanie systému našich inštitúcií je srdcovou záležitosťou každého z nás. Osobitnú pozornosť si zasluhujú desiatky škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet, materské školy a slovenská občianska sféra. V záujme zabezpečenia pedagógov pre naše školy treba vypracovať koncepciu odbornej a jazykovej prípravy slovenských pedagógov. Zmenené podmienky v sociálnej oblasti si vyžadujú, aby sme sa starali aj o našich dôchodcov a študentov vysokých škôl.

spolist4Ak chceme naše inštitúcie naplniť životom, potrebujeme každého Slováka, bez ohľadu na to, kde žije, do akej školy chodil, členom ktorej organizácie je. Naše spoločné ciele, zachovanie nášho jazyka a svojráznej kultúry možno dosiahnuť vzájomnou spoluprácou, spoločnými silami. Namiesto konfrontácie potrebujeme dialóg a kompromisy, pretože v takejto málopočetnej komunite to inak nejde.

Verím, že nás všetkých, ktorí sa v týchto voľbách uchádzame o priazeň voličov, vedie toto predsavzatie. Prvým, symbolickým kompromisom bolo zostavenie spoločnej kandidačnej listiny. Prosíme vás, podporte nás svojimi hlasmi, aby sme mohli spoločne pokračovať! Hlasujte za našich miestnych kandidátov, za naše regionálne listiny a hlavne: voľte celoštátnu listinu č. 1!

Alžbeta Hollerová Račková
vedúca celoštátnej listiny
Únie slovenských organizácií v Maďarsku
a Zväzu Slovákov v Maďarsku

Spolu sme silnejší!
Kto je kto na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/1232-ki-kicsoda-kto-je-kto-unia-a-zvaz
spolist6spolist7