štv07252024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Školská koncepcia CSSM a akčný plán

skolkon1Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM): Koncepcia rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku a Akčný plán na jeho rozvoj na obdobie 2017-2020 Spoločenská diskusia Miestne slovenské samosprávy by mali tiež využívať zákonom poskytované možnosti v tejto oblasti

Rozoslaním návrhov Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku a Akčného plánu na jeho rozvoj na obdobie 2017-2020 školám, slovenským samosprávam a spolkom odštartovala spoločenská diskusia, ktorej cieľom je pomôcť v zlepšení postavenia našich školských inštitúcií, vytýčení cieľov vzhľadom na ich prípadné prebranie, zaškoľovania detí do dvoch slovenských gymnázií, či poskytnutí metodickej pomoci inštitúciám, aby aj miestne slovenské samosprávy dokázali využívať zákonom skolkon2poskytované možnosti v tejto oblasti.

Slováci v Maďarsku zahrnuli do koncepcie školstva aj vzťah k národu

Dôraz na komunikáciu v slovenčine / Od škôlky po vysokoškolský diplom
/ Kvalitní pedagógovia fundamentom

Nová koncepcia školstva Slovákov žijúcich v Maďarsku, na ktorej pracovali odborníci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) dva roky, ráta nielen s dosiahnutím ovládania slovenského jazyka, ale aj s budovaním národnej hrdosti u detí. Povedala to 13. júna 2017 v Budapešti pre TASR predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. Koncepciu schválilo 30. mája 2017 Valné zhromaždenie CSSM, ktoré rozhodlo, že bude premietnutá do krátkodobých a strednodobých plánov, ako aj do akčného plánu v horizonte dvoch-troch rokov. „V priebehu dvoch rokov, počas ktorých sme koncepciu pripravovali, sa podarilo zmapovať všetky problémy existujúce v školstve - problémy zásadného, ale i technického charakteru. Zadefinovali sme, čo očakávame od slovenského národnostného školstva v Maďarsku,” konštatovala Alžbeta Hollerová Račková. „Ako hlavný cieľ sme si vytýčili, že keď deti prejdú týmto školským systémom, mali by sa naučiť po slovensky, že by mali vedieť komunikovať po slovensky. Väčšinou z rodín prichádzajú tak, že si už neprinášajú jazykové znalosti, a mali by nadobudnúť aj citový vzťah k slovenskej národnosti,” spresnila predsedníčka hlavné princípy novej koncepcie. Podľa jej slov koncepcia pokrýva všetky oblasti školstva - počnúc materskou škôlkou až po vysoké školstvo, respektíve po celoživotné vzdelávanie. Pre splnenie predsavzatí bude potrebné, aby školstvo fungovalo ako jednotný systém, v ktorom každý článok buduje svoju činnosť na výsledkoch predchádzajúceho. „Po škôlke by mala nasledovať základná škola, po základnej škole by malo nasledovať gymnázium alebo iná stredná škola, po strednej škole by malo nasledovať štúdium či už slovenského jazyka, alebo iných odborov tu v Maďarsku alebo na Slovensku,” dodala Alžbeta Hollerová Račková. Tvorcovia koncepcie sa podľa predsedníčky CSSM zhodli v tom, že na to, aby bola úspešná, bude potrebné získať odborne i jazykovo dobre pripravených pedagógov. Potrebné bude pravidelné doškoľovanie pedagógov, ktorí sú teraz v systéme, ale aj motivovanie mladých ľudí, aby si vyberali ako profesiu slovenského učiteľa. „Určite budeme tiež potrebovať oveľa viac učiteľov zo Slovenska, aspoň na prechodnú dobu. Teraz máme šiestich, potrebovali by sme minimálne 20. V systéme slovenského školstva je v súčasnosti zapojených vyše 3000 detí,” uzavrela predsedníčka CSSM. (tasr)

N á š   k o m p a s
Koncepcia rozvoja slovenského
výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku
(Návrh)

„Zrodení v tom istom hniezde, / letíme k tej istej hviezde“ (A. Kormoš)


skolkon4Poslaním slovenskej výchovy a výučby v Maďarsku je, aby sa deti naučili komunikovať v slovenskom jazyku a aby nadobudli vzťah k slovenskej národnosti v Maďarsku.

Popri všeobecnej príprave detí na život náš školský systém by mal prispievať k výchove mladého slovenského pokolenia so zvláštnym dôrazom na prípravu slovenskej inteligencie v Maďarsku. Je našou spoločnou zodpovednosťou a úlohou vychovať takú mladú generáciu, akú podľa našich ideálov potrebujeme k zachovaniu slovenskej národnosti v Maďarsku.

I. Ciele a zásady
II. Slovenská výchova v materských školách
III. Slovenská výučba na základných školách
IV. Slovenská výučba na stredných školách
V. Príprava pedagógov a slovenskej inteligencie
VI. Pomoc Slovenskej republiky

Ciele a zásady

 1. Treba dosiahnuť, aby slovenské materské, základné a stredné školy a vysokoškolské katedry fungovali v jednotnom systéme, v ktorom každý článok buduje svoju činnosť na výsledkoch predchádzajúceho a pripravuje deti na ďalší stupeň výchovy.
 2. Najdôležitejším faktorom skvalitnenia výchovy a výučby je osobnosť učiteľa, preto musíme dosiahnuť, aby sme mali jazykovo a odborne dobre pripravených pedagógov.
 3. Spoločným úsilím slovenských samospráv, spolkov a inštitúcií treba dosiahnuť, aby rodičia zapisovali svoje deti do slovenských materských, základných a stredných škôl.
 4. V záujme zabezpečenia kvalitnej výučby treba vypracovať účinné metódy merania
  študijných výsledkov a kontroly napĺňania pedagogických programov a zabezpečiť
  pravidelné meranie a kontrolu.
 5. Obsah učiva sa musí stanoviť tak, aby zostal dostatočný priestor na rozvíjanie komunikačných schopností detí. Do rúk pedagógov treba dať moderné učebnice, účinné metodické a názorné pomôcky.
 6. Treba dosiahnuť, aby podmienky výchovy a výučby v materských školách a školách vyhovovali požiadavkám modernej doby.
 7. Poslaním inštitúcií CSSM je aj budovanie metodickej a jazykovej kultúry vo svojom regióne.
 8. Cieľom rozvoja slovenského školského systému má byť postupné pribúdanie dvojjazyčných inštitúcií.
 9. Treba hľadať možnosti prispôsobenia slovenského školského systému aktuálnym požiadavkám rodičov a žiakov.

Slovenská výchova v materských školách

Základným cieľom má byť budovanie takej materskej školy, ktorá čo najlepšie pripraví deti na školské štúdium v slovenskom jazyku.

 1. Postupne sa máme dopracovať k tomu, aby pomer používania maďarského a slovenského jazyka v slovenských materských školách bol približne 50-50 % a aby sa deti so slovenským slovom stretávali každodenne, a nie len na slovenských zamestnaniach.
 2. V záujme úspešnosti slovenskej výchovy je potrebné skvalitniť prípravu učiteliek materských škôl so zvláštnym dôrazom na rozvíjanie jazykových vedomostí.
 3. Treba dosiahnuť, aby sa pedagógovia systematicky zúčastňovali na jazykových, metodických a tematických doškoľovaniach doma a/alebo na Slovensku.
 4. Treba vytvoriť podmienky systematickej metodickej pomoci materským školám.
 5. Treba vytvoriť fórum pre učiteľky materských škôl, ktoré poskytuje priestor pre pravidelné stretávanie a výmenu skúseností.
 6. Rodičom detí, ktoré navštevujú slovenské materské školy treba ponúknuť možnosť pokračovania v slovenskej výchove - slovenskú výučbu.
 7. Dosiahnuť, aby v materských školách udržiavaných miestnymi samosprávami boli zabezpečené podmienky slovenskej výchovy.
 8. V osadách, kde po slovenskej výchove v materskej škole nie je zabezpečená slovenská výučba, treba získať rodičov, aby pre svoje deti iniciovali zriadenie slovenskej výučby, resp. aby svoje deti zapisovali do blízkych slovenských škôl.

skolkon3skolkon5Slovenská výučba na základných školách

Základným cieľom má byť budovanie takej základnej školy, ktorá čo najlepšie pripraví žiakov na slovenské stredoškolské štúdiá.

 1. Vypracovať účinný systém popularizácie výučby slovenského jazyka.
 2. Postupne sa máme dopracovať k posilneniu dvojjazyčnosti, preferovaniu rozvoja komunikačných schopností žiakov a k používaniu slovenského jazyka aj mimo vyučovacích hodín.
 3. Treba vytvoriť podmienky pre zriadenie slovenskej základnej umeleckej školy a záujmovú umeleckú činnosť zameranú na slovenskú kultúru.
 4. V záujme úspešnosti slovenskej výučby je nevyhnutné skvalitniť prípravu učiteľov slovenského jazyka a literatúry, a predmetov, ktoré sa vyučujú v slovenskom jazyku.
 5. Treba dosiahnuť, aby sa pedagógovia systematicky zúčastňovali na jazykových, metodických a tematických doškoľovaniach doma a/alebo na Slovensku.
 6. Treba vytvoriť podmienky systematickej metodickej pomoci školám.
 7. Treba vytvoriť osobitné fórum pre slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho stupňa, ktoré poskytuje priestor pre pravidelné stretávanie a výmenu skúseností.
 8. Rodičom detí, ktoré navštevujú slovenské základné školy treba ponúknuť možnosť pokračovania v slovenskej výučbe.
 9. Tam, kde neexistuje slovenská výchova v materskej škole treba získať rodičov, aby pre svoje deti iniciovali zriadenie slovenskej výchovy.
 10. Treba dosiahnuť, aby štátny udržiavateľ zabezpečil podmienky slovenskej výučby v školách, ktoré udržiava.
 11. Treba podnecovať družobné styky medzi slovenskými školami z rôznych regiónov, so školami na Slovensku a slovenskými školami v okolitých štátoch, kde žijú Slováci.
 12. Pre žiakov vytvárať príležitosti vzájomného stretávania sa pri športových, študijných, kultúrnych, rekreačných a iných príležitostiach.

Slovenská výučba na stredných školách

Základným cieľom má byť budovanie strednej školy, ktorá je bázou výchovy slovenskej inteligencie v Maďarsku. Škola musí pripraviť žiakov na ďalšie štúdium, so zvláštnym dôrazom na slovenské učiteľské povolanie a vypestovať v žiakoch pocit spolupatričnosti, a príslušnosti k slovenskej národnosti.

 1. Vypracovať účinný marketing našich dvoch slovenských gymnázií v záujme toho, aby žiaci zo slovenských základných škôl vo väčšom počte pokračovali v štúdiu na slovenských gymnáziách.
 2. Pre žiakov, ktoré vo svojich štúdiách nepokračujú na slovenských stredných školách, treba vytvoriť podmienky, aby slovenčinu a slovenskú vzdelanosť aj naďalej študovali.
 3. V mestách, kde deti navštevujú rôzne stredné školy treba zriadiť doplnkovú slovenskú výučbu.
 4. Zmapovať záujem a vytvoriť podmienky pre slovenskú strednú odbornú výučbu.
 5. Slovenskú študujúcu mládež spájať prostredníctvom tradičných a nových foriem mimoškolských aktivít.

Príprava pedagógov a slovenskej inteligencie

Základným cieľom je mať také vysokoškolské katedry, ktoré disponujú personálnymi podmienkami pre kvalitnú prípravu a doškoľovanie slovenských pedagógov na všetkých stupňoch.

 1. Vytvoriť podmienky, aby sa žiaci zo slovenských gymnázií vo väčšom počte rozhodovali pre povolanie slovenského učiteľa.
 2. Treba vypracovať účinné formy propagácie vysokoškolského štúdia na Slovensku.
 3. Treba iniciovať a podporovať vysokoškolské štúdium umeleckých odborov.
 4. Vysokoškolákom slovenského pôvodu, ktorí študujú na iných odboroch treba ponúknuť možnosť štúdia slovenského jazyka.
 5. Pri vysokoškolských katedrách, kde sa sústreďuje príprava slovenských pedagógov vytvoriť slovenské špecializované kolégiá združujúce študentov slovenskej národnosti z rôznych odborov.
 6. V absolventoch vysokých škôl vypestovať záujem o celoživotné vzdelávanie, dávať podnety a priestor pre zapájanie širšieho okruhu slovenskej inteligencie do ekonomického, spoločenského a politického života našej národnosti.
 7. Podporovať spolkovú činnosť slovenskej mládeže.

Pomoc Slovenskej republiky

Keďže naša národnosť je súčasťou slovenského národa, pri riešení problémov v oblasti slovenského národnostného školstva počítame s účinnou podporou Slovenskej republiky.

 1. Treba sa zasadzovať za to, aby Slovensko viedlo výraznejšiu krajanskú politiku, aby sa pri jej vytváraní a realizácii prihliadalo na požiadavky slovenskej komunity v Maďarsku.
 2. V podmienkach pokročilej fázy straty jazyka potrebujeme pomoc pri vytváraní slovenského jazykového prostredia pre deti a pedagógov formou štúdia, pobytov, táborov a doškoľovaní na Slovensku a prijímania vyslaných učiteľov na našich školách.
 3. Od Slovenskej republiky potrebujeme pomoc pri zabezpečení účinných metodických prostriedkov a moderných názorných pomôcok pre našich pedagógov.
 4. Treba systematicky sledovať a vyhodnocovať plnenie záväzkov obsiahnutých v zápisniciach slovensko-maďarskej zmiešanej komisie a iných bilaterálnych dohodách.
 5. Treba dosiahnuť, aby médiá na Slovensku pravidelne informovali občanov Slovenska o živote zahraničných Slovákov, a aby sa informácie o Slovensku a o Slovákoch vo svete dostali k jednotlivým slovenským komunitám.
 6. Potrebujeme pomoc materskej krajiny k tomu, aby si Slováci v Maďarsku vybudovali vlastný hospodársky potenciál, ktorý môže napomáhať realizáciu ich spoločných cieľov.

skolkon7skolkon6Akčný plán 2017-20120

Škôlky

Úloha / Opatrenie

Hlavné aktivity

Plnenie Od- Do

Zodpovední / možní partneri

Zdroje

Výstupy

zabezpečiť dvojjazyčnosť

jednoznačné nariadenia/ Smernice /

priebežne

CSSM, materské školy, miestne slovenské samoprávy, spolky

   

zabezpečiť personál kt. hovorí po slov.

zmapovať súčasnú situáciu v materských školách, propagovať existujúce pracovné možnosti aj v kruhu Slovákov okolitých krajín

priebežne

CSSM, materské školy, miestne slovenské samoprávy, spolky

financie slúžiace fungovaniu slovenských materských škôl, prípadne nové štipendijné možnosti zo štátneho rozpočtu

kontakty vytvorené medzi voľnými pracovnými miestami a záujemcami o ne (zoznam voľných pracovných príležitostí)

rozvíjanie jazykových kompetencii učiteliek

organizovať jazykové a metodické kurzy a zabezpečiť možnosť účasti na nich

priebežne

CSSM, materské školy, PMCSM, univerzity, prevádzkovatelia škôlok

štátny rozpočet, dotácie zo SR

 

vytvoriť fórum pre učiteľov

facebook-+ internetová stránka PMCSM

priebežne

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

   

metodická pomoc učiteľom

príprava a distribúcia metod. materiálov

priebežne

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

štátny rozpočet

 

motivovanie národnostných pedagógov

Finančné zdroje, súbehy/konkurzy zamerané na získanie finančnej podpory

2017-2018

CSSM, parlamentný výbor

štátny rozpočet

 Vytvorenie finančných podmienok pre štipendiá

popularizácia výučby slovenského jazyka

informovanie rodičov o možnosti pokračovania v jaz. školách

priebežne

CSSM, miestne slovenské samosprávy, spolky

rozpočet CSSM a miestnych slovenských samospráv

zostavenie propagačného materiálu (CSSM) a šírenie medzi rodičmi (miestne slov. samosprávy, spolky)

vychovávanie novej generácie

orientovanie študentov SŠ na štúdium

priebežne

CSSM, miestne slovenské samosprávy, slovenské gymnáziá

štátny rozpočet

štipendiá a podpory pre študentov, ktorí sa prihlásia za učiteľky materskej školy

vytváranie slovenského jazykového prostredia v MŠ

praxe poslucháčov z SR na MŠ

2017

CSSM a MŠ

podpora zo SR

podpísanie zmlúv s partnermi zo Slovenska

Jazykové školy

Úloha / Opatrenie

Hlavné aktivity

Plnenie Od- Do

Zodpovední / možní partneri

Zdroje

Výstupy

popularizácia výučby slovenského jazyka

informovanie rodičov o možnosti pokračovania v jaz. školách, o výhodách slovenského jazyka

priebežne

CSSM, miestne slovenské samosprávy, spolky, inštitúcie

rozpočet CSSM, granty

 zostavenie propagačného materiálu (CSSM) a šírenie medzi rodičmi

posilnenie dvojjazyčnosti

mapovanie toho, v ktorých školách sú dané, alebo možno vytvoriť podmienky dvojjazyčnej výučby - vytváranie regionálnych škôl

2017-2018

CSSM, školy. miestne slovenské samosprávy, spolky

prieskum personálnych podmienok v školách, mapovanie demografických trendov, pomeru slovenského obyvateľstva a podmienok v jednotlivých lokalitách

 

skvalitniť prípravu učiteľov

vyhodnotiť účinnosť súčasných študijných programov slovenských katedier v M.

priebežne

CSSM, univerzity doma a na Slovensku

štátny rozpočet

 

doškoľovanie učiteľov

organizovať a zabezpečiť možnosť a systematickú účasť na jaz. a metod. kurzoch

2017

CSSM, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku, univerzity, Klebelsbergovo centrum

podpora zo SR, štátny rozpočet

iniciovať podpísanie zmlúv s regionálnymi centrami Klebelsbergovho centra

systematická metodická pomoc školám

rozšírenie palety moderných učebných pomôcok

priebežne

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

štátny rozpočet, granty, podpora zo SR

 

vytvoriť fórum pre učiteľov

Deň slovenských pedagógov v Maďarsku, facebook, internetová stránka PCMSM

2017

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

   

Vytvoriť slovenské prostredie v školách

mimoškolské aktivity, personál aby hovoril po slovensky

priebežne

Školy, ktoré prevádzkuje CSSM

   

propagovať v kruhu rodičov a žiakov možnosť štúdia na gymnáziách

informovať o možnostiach ďalšieho štúdia, a uplatnenia sa, o podmienkach na gymnáziách

priebežne

CSSM, miestne slovenské samosprávy, spolky, školy a inštitúcie, ktoré prevádzkuje CSSM

CSSM

 

napomáhať zaškoľovanie gymnázií

družobné styky medzi školami spoločné programy slov. národnostných škôl v regiónoch

priebežne

CSSM, školy, ktoré prevádzkuje CSSM,

štátny rozpočet, podpora zo SR, granty

 

napomáhať zaškoľovanie gymnázií

vytvárať príležitosti stretávania sa žiakov a učiteľov ZŠ a gymnázií

priebežne

CSSM, Školy, ktoré prevádzkuje CSSM, slovenské národnostné školy

granty, podpora zo SR

 

napomáhať účasť detí na súťažiach

dosiahnuť, aby štátny udržiavateľ zabezpečil podmienky účasti žiakov na súťažiach

2017

CSSM, školy, Klebelsbergovo centrum

 

iniciovať podpísanie zmlúv s regionálnymi centrami Klebelsbergovho centra

príprava návrhu na ďalší rozvoj siete školských inštitúcií slovenských samospráv/CSSM

určenie podmienok prevzatia škôl - mapovanie toho, v ktorých osadách sú už dané, alebo možno vytvoriť podmienky - vytváranie regionálnych škôl

od 2017 priebežne

CSSM, slovenské národnostné samosprávy, školy

štátny rozpočet

 

Dvojjazyčné školy

Úloha / Opatrenie

Hlavné aktivity

Plnenie Od- Do

Zodpovední / možní partneri

Zdroje

Výstupy

vypracovať doškoľovací program pre učiteľov všeobecnovzdel. predmetov

osvojenie si odbornej terminológie a metodiky vyučovania

2018

CSSM, školy, ktoré prevádzkuje CSSM,

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku, univerzity

štátny rozpočet, granty

 

Výstupný test na konci 8. ročníka

 

2018

CSSM, školy, ktoré prevádzkuje CSSM,

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku,

   

popularizácia štúdia slovenčiny

vypracovať účinné formy propagácie štúdia slovenčiny

2017-2018

CSSM, miestne slovenské samosprávy, slovenské inštitúcie, spolky

štátny rozpočet, granty

zostavenie propagačného materiálu (CSSM) a šírenie medzi rodičmi (miestne slov. samosprávy, inštitúcie, spolky)

Zvýšiť počet žiakov v slovenských gymnáziách

orientovať žiakov do slovenských gymnázií

2017-2018

CSSM, miestne slovenské samosprávy, spolky, slovenské národnostné školy,

štátny rozpočet, granty

zostavenie propagačného materiálu (CSSM) a šírenie medzi rodičmi (miestne slov. samosprávy, spolky)

Stredné školy

Úloha / Opatrenie

Hlavné aktivity

Plnenie Od- Do

Zodpovední / možní partneri

Zdroje

Výstupy

Podpora zriadenia jazykovo prípravného ročníka na gymnáziu

užšia spoluprácu národnostných škôl s gymnáziom

priebežne

CSSM, slovenské gymnáziá

štátny rozpočet, granty

 

Mimoškolské programy na propagáciu SŠ

spoločné aktivity pre žiakov národnostných ZŠ, dni otvorených dverí, prezentovanie Programu pre nadaných

priebežne

CSSM, slovenské gymnáziá

štátny rozpočet, granty

 

Zabezpečenie učebníc v slovenskom jazyku zo SR

 

priebežne

CSSM, slovenské gymnáziá

podpora SR

 

vytvoriť podmienky pre bázové školy

hlásiť sa do systému NPOK

2017

školy, ktoré prevádzkuje CSSM

   

vytvoriť jazykovú formu štúdia na SŠ

 

2018-2019

CSSM, EMMI, slovenské gymnáziá

   

vytvoriť podmienky doplnkovej slovenskej výučby na SŠ

CSSM založiť školu alebo rozšíriť profil terajších SŠ

2018

CSSM, EMMI, slovenské gymnáziá

   

sledovanie životnej dráhy bývalých žiakov SŠ

vytvoriť databázu, fórum

2017-2018

CSSM, slovenské gymnáziá, OSMM

   

zabezpečiť podmienky prechodnosti medzi jazykovými a dvojjazyčnými školami

0 jazykový ročník SŠ

2018

CSSM, slovenské základné školy a gymnáziá

   

širšiu spoluprácu s rodičmi, organizáciami a inštitúciami

 

2017 - 2018

CSSM, miestne slovenské samosprávy, inštitúcie, civilné organizácie, školy, ktoré prevádzkuje CSSM

 

Podpísanie zmlúv o spolupráci

vytvoriť Slovenský žiacky parlament

 

2018-2019

CSSM, slovenské gymnáziá

   

Vysoké školy

Úloha / Opatrenie

Hlavné aktivity

Plnenie Od - Do

Zodpovední / možní partneri

Zdroje

Výstupy

príprava učitečov pre dvojjazyčné školy- plánovanie zaškoľovania na katedry

motivácia štipendiami

koncentrácia prípravy

určiť minimálny počet študentov,

priebežne

CSSM, vysokoškolskí profesori, riaditeľky a profesorky gymnázií

Univerzity

 

kombinovatelnosť slovenčiny so všetkými možnými predmetmi

 

2017 - 2018

CSSM, EMMI, univerzity

   

zlepšenie jazykovej prípravy absolventov katedier

povinná polročná stáž na Slovensku

priebežne

univerzity doma aj na Slovensku

   

činnosť mládežníckej organizácie v záujme získania mladej generácie

 

priebežne

OSMM

   

Motivovanie učiteľov

Úloha / Opatrenie

Hlavné aktivity

Plnenie Od - Do

Zodpovední / možní partneri

Zdroje

Výstupy

Uznanie práce národnostného pedagóga

Deň slovenských pedagógov

Štátne vyznamenania doma i v SK

2017

CSSM, EMMI

CSSM, štátny rozpočet

 

Vytvoriť združenia, pracovné skupiny

vhodné formy kontaktu vytvoriť

2017

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

   

Plánovaná spolupráca inštitúcii CSSM v záujme národnostného školstva

 

2017-2018

CSSM a jej inštitúcie