štv06202024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Slováci v Maďarsku - Situačná správa ÚSŽZ

Štatistické údaje Historický vývoj a aktuálny stav Cirkevný život Školstvo a vzdelávanie Veda a výskum Médiá Kultúra a umenie Folklór Vydavateľská činnosť Organizácie V dôsledku dlhotrvajúceho asimilačného tlaku došlo k výraznému oslabeniu národného a jazykového povedomia.

Všeobecná charakteristika komunity

V dôsledku dlhotrvajúceho asimilačného tlaku došlo k výraznému oslabeniu národného a jazykového povedomia Slovákov v Maďarsku. V súčasnosti má slovenská komunita v Maďarsku relatívne dobre vybudovanú inštitucionálnu základňu (školy, výskumný ústav, divadlo, osvetový ústav a pod.), ktorej fungovanie však už len v značne obmedzenej miere zabezpečuje kultúrno-jazykovú reprodukciu tohto spoločenstva.

situsp02Štatistické údaje o slovenskej komunite

V roku 2001 sa pri sčítaní ľudu prihlásilo k slovenskej národnosti 17 693 obyvateľov Maďarska (roku 1990 to bolo 10 459 osôb). 11 817 osôb deklarovalo ako svoj materinský jazyk slovenčinu, 26 631 osôb vyhlásilo, že viaže k slovenskej kultúre a 18 057 osôb uviedlo, že používa slovenský jazyk. Slováci žijú najmä v 11 župách na severe a juhovýchode Maďarska. Medzi najvýznamnejšie sídla z hľadiska počtu Slovákov, ktorí v nich žijú, ich histórie i súčasného národnostného života patria mestá Budapešť, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš, Sarvaš, Obec Mlynky na severe Maďarska je jediným sídlom, kde Slováci podľa sčítania ľudu r 2001 tvorili viac ako polovicu všetkých obyvateľov (54,6 %).

Historický vývoj komunity

Predkovia dnešných Slovákov prišli na územie súčasného Maďarska po skončení tureckých vojen na konci 17. a začiatku 18. storočia. Slováci zo severných stolíc Uhorska migrovali do vojnou spustošených oblastí, aby ich znovu situsp01osídlili a zveľadili. Nariadením cisára Leopolda I. z roku 1701, boli novoosídlenci na trojročné obdobie oslobodení od daní. Už pred jeho prijatím však dochádzalo k prvým útekom poddaných na Dolnú zem. Významným motívom presunov slovenského obyvateľstva na juh Uhorska bol aj prísľub náboženskej slobody pre evanjelikov.

V 19. storočí migrovali Slováci za pracou a obchodom do Budapešti, ktorá sa stala jedným z najvýznamnejších slovenských centier v Uhorsku. Na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia boli Slováci vystavení veľkému asimilačnému tlaku, v dôsledku ktorého postupne dochádzalo k rapídnemu poklesu ich počtu. Približne 70.000 Slovákov odišlo roku 1947 v rámci výmeny obyvateľstva do Česko-Slovenska. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia zanikli slovenské školy, situsp04čím sa ďalej urýchlil proces asimilácie. Od roku 1949 do roku 1988 mali Slováci jedinú celoštátnu spoločenskú organizáciu - Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, ktorá bola v procese spoločensko-politických zmien pretransformovaná na Zväz Slovákov v Maďarsku.

V období rokov 1988-1990 vznikli aj ďalšie organizácie, ktoré však postupom času zanikli. Aktivizácia Slovákov v jednotlivých regiónoch vyústila do vzniku regionálnych organizácií, ako napr. Čabianska organizácia Slovákov, Vernosť - organizácia Slovákov v Sarvaši, Regionálne združenie pilíšskych Slovákov, ale aj celý rad ďalších.

Na základe zákona o právach národných a etnických menšín z roku 1993 vybudovali Slováci v Maďarsku systém samospráv, ktorého vrcholným orgánom je Celoštátna slovenská samospráva. Hlavnou úlohou samosprávneho systému je organizovanie národného života Slovákov v obciach, mestách, župách a celoštátnej úrovni.

Aktuálny stav

situsp05Cirkevný život

Podľa sčítania ľudu z roku 2001 je konfesionálne členenie Slovákov v Maďarsku nasledujúce: katolíci 46,6 %, evanjelici 29,9 %, kalvíni 4,8 %, príslušníci iných kresťanských cirkví 2,5 %, bez vierovyznania 10,7 %. Katolíci žijú prevažne na severe Maďarska a evanjelici v juhomaďarských župách. Väčšina veriacich Slovákov nemá možnosť pravidelnej účasti na bohoslužbách v materinskom jazyku, resp. tieto sa uskutočňujú vo veľkých časových intervaloch.

Školstvo a vzdelávanie

situsp06Po zániku slovenských základných a stredných škôl na začiatku 60-tych rokov minulého storočia vzniklo 5 dvojjazyčných základných škôl a dve gymnáziá, kde sa časť predmetov vyučuje v slovenskom jazyku. V ďalších školách sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk vo výmere 4 hodín týždenne. Redukovaný rozsah výučby v slovenskom jazyku v negatívne ovplyvňuje kvalitu jeho ovládania študentmi a žiakmi ich schopnosť plynule komunikovať po slovensky. Školy nedokážu nahradiť rodinu, kde slovenčina už prestala byť prostriedkom bežnej komunikácie.

Gymnáziá sú organizačne integrované s a základnými školami a študentskými domovmi v Budapešti a Békešskej Čabe. Do riadiacej pôsobnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy sú zaradené Slovenská základná škola a študentský domov v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely), Slovenská základná škola, materská škola a študentský domov v Sarvaši, Slovenská základná škola v Slovenskom Komlóši a Gymnázium, základná škola a študentský domov v Békešskej Čabe. Slovenská republika prispela resp. prispieva značnými finančnými čiastkami na rekonštrukciu škôl v situsp07Sarvaši, Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe.

Veda a výskum

V roku 1990 bol v Békešskej Čabe založený Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM), ktorý je od roku 2001 inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy. Ústav realizuje interdisciplinárny výskum života slovenskej komunity. Jeho výskumné programy sú zamerané na dejiny Slovákov v Maďarsku, národopis, kultúrnu antropológiu, jazyk. Súčasťou vedeckých aktivít ústavu sú aj sociologické výskumy. VÚSM popri bohatej edičnej činnosti organizuje vedecké konferencie a semináre a popularizačné podujatia.

Médiá

situsp08Slovenská komunita v Maďarsku má dobre vybudovanú sieť celoštátnych a lokálnych médií, ktoré pravidelne prinášajú aktuálne informácie o jednotlivých oblastiach jej života tak na celoštátnej ako aj lokálnej úrovni. Celoštátna slovenská samospráva je majiteľom týždenníka Ľudové noviny, ktoré majú už vyše polstoročnú tradíciu. Od roku 2004 sú denne aktualizované v internetovej verzii www.luno.hu. Imrich Fuhl je zakladateľom a vydavateľom nezávislého portálu www.oslovma.hu, na ktorom je zverejňované široké spektrum správ a informácií týkajúcich sa slovenskej komunity, ale aj monitoring slovenskej a maďarskej tlače.

Maďarské verejnoprávne médiá majú slovenské menšinové vysielanie. Maďarská televízia M1 vysiela raz týždenne slovenský magazín Domovina a maďarský rozhlas MR4 dve hodiny denne od 18.00 do 20.00 vysiela v slovenskom jazyku na frekvenciách 874 alebo 1118 kHz. Na miestnej a regionálnej úrovni vychádzajú periodiká, ktoré sú vydávané slovenskými organizáciami: Čabän, Budapeštiansky Slovák, Komlóšsky hlásnik, Pilíšan.

Kultúra a umenie

situsp09Slováci v Maďarsku rozvíjajú bohaté kultúrne aktivity, pričom sa opierajú o lokálne a regionálne tradície, ktoré sú významnou oporou v zápase o zachovanie národnej a kultúrnej identity. Dôležitými organizačnými centrami kultúrneho života na miestnej úrovni sú predovšetkým regionálne kultúrne strediská, školy, nadácie a združenia. V južnom Maďarsku má v tomto smere mimoriadne významné postavenie Dom slovenskej kultúry v Békešskej Čabe, ktorý je aj významným iniciátorom cezhraničnej kultúrnej spolupráce Slovákov v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku.

Na celoštátnej úrovni sú kľúčovými organizátormi kultúrneho života Slovákov Slovenské osvetové centrum CSS a Zväz Slovákov v Maďarsku. Značný priestor dostáva v kultúrnom a umeleckom živote Slovákov v Maďarsku divadlo, ktoré nadväzuje na tradície slovenského ochotníckeho situsp10divadla. Okrem amatérskych súborov v súčasnosti pôsobia v Maďarsku dva slovenské profesionálne divadelné súbory - Slovenské divadlo Vertigo, ktoré je inštitúciou Celoštátnej slovenskej samosprávy a Cervinus Teatrum, fungujúce pri Regionálnom divadle v Sarvaši.

Najvýznamnejším amatérskym hudobným telesom je spevácky súbor Ozvena, v ktorého repertoáru sú tak klasické skladby slovenských i svetových autorov, ako aj úpravy ľudových piesní.

Slovenská literatúra v Maďarsku povstala z popola nebytia v 60-tych rokoch minulého storočia, ale aj v súčasnosti sa opiera o úzke autorské zázemie predovšetkým z predstaviteľov staršej a strednej generácie (Alexander Kormoš, Gregor Papuček, Michal Hrivnák, Zoltán Bárkányi Valkán, Juraj Dolnozemský, Imrich Fuhl a ďalší...).

Folklór

Pestovanie folklórnych tradícií patrí medzi tie kultúrne aktivity, do ktorých sa darí zapájať pomerne vysoké počty príslušníkov slovenskej komunity v Maďarsku, vrátane príslušníkov mladšej a najmladšej generácie. Práve folklór sa stal jedným z najvýznamnejších prostriedkov upevňovania kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku.

V mnohých obciach vznikali v 60-ch rokoch minulého storočia tzv. pávie krúžky, ktoré boli dôležitou základňou oživovania folklórnych tradícií Medzi najvýznamnejšie folklórne súbory patria budapeštianska Lipa, ečerský Zelený veniec, sarvašský Tanečný súbor Tešedíka, komlóšsky Tanečný súbor Komlóš, folklórna skupina Rozmarín z Veňarca, čabianska citarová skupina Boleráz.

situsp15situsp12situsp13situsp14

Vydavateľská činnosť

Intenzívnu vydavateľskú činnosť vyvíja predovšetkým Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Každoročne vydáva vedecké štúdie a monografie, zborníky z vedeckých konferencií a seminárov. Odborné publikácie vydávajú aj jednotlivé odborné inštitúcie Celoštátnej samosprávy.

Napríklad Slovenské pedagogické metodické centrum vydáva pre učiteľov slovenčiny časopis Slovenčinár. S podporou Celoštátnej slovenskej samosprávy a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vychádzajú diela slovenských prozaikov a básnikov žijúcich v Maďarsku.

Významným počinom je vydanie Antológie slovenských autorov Pilíša. Čabianska organizácia Slovákov pravidelne vydáva Čabiansky kalendár, ktorý prináša prehľad udalostí, ukážky prózy a poézie slovenských autorov z Maďarska a rôzne zaujímavosti zo života Slovákov.

Spolky a organizácie

SituSp19Celoštátna slovenská samospráva (CSS) /Országos Szlovák Önkormányzat/, Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapešť, tel.: 00 36 1-4669463, fax: 00 36 1-3868759, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zväz Slovákov v Maďarsku, Kondorosi út 10 B/B épület IV/15, 1116 Budapest, mobil: 00 36 30 928 75 99, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete), Kossuth tér 10, 5600 Békés Csaba, tel. 00 36 66 441756, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenské dokumentačné centrum CSS (Szlovák Dokumentációs Központ), Fadrusz u. 11/A, 1114 Budapest, tel: 00 36 1 209 4836, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenské pedagogické metodické centrum CSS (Szlovák Pedagógiai Módszertani Központ), P. Jilemnický u. 1, 5600 Békés Csaba, tel. 00 36 66 453 577, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenské osvetové centrum CSS (Szlovák Közművelõdési Központ), tel 00 36 1 209 4836, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete), Szabó Dezsõ u. 42, 5600 Békéscsaba, tel. 00 36 66 527 390, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čabianska organizácia Slovákov, Kossuth tér 10, 5600 Békešská Čaba, tel.: 00 36 66-321771, tel./fax: 00 36 66-441750 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov (Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja), Fő út 14, 2098 Pilisszentkereszt, tel. 00 36 26 347 131, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SituSp20Organizácia komlóšskych Slovákov (Komlósi Szlovákok Szervezete), Marx u.15, 5940 Tótkomlós, tel: 00 36 68 460 011

Nadácia Za komlóšskych Slovákov (A Komlósi Szlovákokért Alapítvány), Fő u. 1, 5940 Tótkomlós, tel.: 00 36 68-462-076, 00 36 68-462-076, Fax: 00 36 68-462-076, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spolok segedínskych Slovákov (Szegedi Szlovákok Egyesülete) Osztrovszky u. 6. 6721 Szeged, tel. 00 36 62 486 475, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klub slovenských dôchodcov (Szlovák Nyugdíjasok Klubja), Akadémia u. 1., 1054 Budapest, tel. 00 36 1 302 5117, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kultúrny spolok sarvašských Slovákov Vernosť (Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre - Vernosť), Eötvös u. 44/1, 5540 Szarvas, tel. 00 36 66 215 537, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Organizácia dolnozemských Slovákov (Délalföldi Szlovákok Szervezete), Kossuth u. 22-24, 5925 Gerendás, tel. 00 36 68 426 446

Organizácia Slovákov v Malom Kereši (Kiskõrõsi Szlovákok Szervezete), Komáromi u. 15, 6200 Kiskörös, tel 00 36 6 78413064

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku (Mezőberényi Szlovákok Szervezete), Jeszenszky u. 21, 5650 Mezőberény, tel. 00 36 66 421 182, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Spolok pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši (Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület), Petőfi u. 36, Nagybánhegyes, e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

situsp11situsp16situsp17situsp18

Maďarsko /Magyarország/

Hlavné mesto: Budapešť
Celková rozloha štátu: 93 033 km2
Počet obyvateľov: 10 198 315 /sčítanie ľudu z roku 2001/
Etnické zloženie (sčítanie ľudu z roku 2001): Maďari 9 416 045 (97,8 %), Rómovia 190 046 (1,4 %) - odhady sa však pohybujú medzi 400-600 000, Nemci 62 239 (0,3 %) Slováci 17 693 (0,1 %) Chorváti 15 620 (0,1 %), Rumuni 7 915 (0,05 %) Ukrajinci 5070 (0,05 %), Srbi 3 816 (0,03 %), Slovinci 3040 (0,03), ostatní 0,3 %
Konfesionálne zloženie (sčítanie ľudu z roku 2001): katolíci 51,9 %, kalvíni 15,9 %, evanjelici 3 %, gréckokatolíci 2,6 %, pravoslávni 0, 1 %, osoby židovského vierovyznanie 0,1 %
Úradný jazyk: maďarčina

Zdroj: slovenskezahranicie.sk
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Ilustračné fotografie: Imrich Fuhl