pon07222024

Posledná aktualizácianed, 21 júl 2024 10am

Konferencia ZSM v Mlynkoch „Ako ďalej...”

mlyzsm01Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiadal 29. novembra 2013 v Mlynkoch najmä pre zástupcov občianskej sféry a slovenských volených zborov už po tretíkrát konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”, účastníci ktorej hodnotili súčasnosť a načrtli perspektívy života našej národnosti.

Rečníci na podujatí sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, prípravám na volebný rok 2014, zmenám vo financovaní a aktuálnym otázkam národnostného školstva, ako aj činnosti slovensko-maďarských medzivládnych zmiešaných komisii a ich významu z hľadiska Slovákov v Maďarsku a niektorým súvislostiam slovenskej komunikácie v Maďarsku. Témou konferencie bolo aj zhodnotenie možností uplatnenia mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku. Moderátor konferencie Imrich Fuhl pre TASR uviedol, že podujatie mlyzsm02zorganizoval 65-ročný ZSM v snahe pokračovať v začatom dialógu, tradíciu výročných konferencií o stave Slovákov v Maďarsku oživili v roku 2011 a vlani ju tiež úspešne realizovali. Cieľom podujatia aj tentokrát bolo zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovače v Maďarsku. Organizátori pritom zabezpečili primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na plodnú diskusiu.

Pozvánka a program: www.oslovma.hu/XXX/MlyZ13Ko.pdf

Anton Paulik: Slováci v Maďarsku majú šancu na parlamentné zastúpenie

Národnostné menšiny žijúce v Maďarsku budú mať na budúci rok po 25 rokoch opäť možnosť zvoliť svojich zástupcov do maďarského parlamentu. Vo voľbách bude mať šancu na parlamentné zastúpenie aj slovenská menšina, povedal na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” zástupca generálneho riaditeľa národnostného odboru maďarského Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik. Podľa jeho slov na budúci rok mlyzsm03sa v Maďarsku budú konať tri voľby - do Európskeho parlamentu, do maďarského parlamentu, ako aj miestne voľby a národnostné miestne voľby. Termíny týchto volieb zatiaľ nie sú známe. Paulik pripomenul, že podľa platných právnych noriem v prípade, že sa nepodarí zvoliť poslanca danej menšiny, existuje ešte možnosť zvolenia takzvaného parlamentného hovorcu.

Audio (zvukový záznam) - Predseda ÚSŽZ Igor Furdík:
www.oslovma.hu/XXX/MlyKon13/03IgFurd.mp3

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igor Furdík informoval, že úrad pripravuje ešte v tomto roku novú koncepciu a následne na budúci rok pripraví aj zákon, ktorý bude odzrkadľovať nový pohľad na krajanskú problematiku. Odhaduje sa, že vo svete žije 2,7 milióna Slovákov, pričom po roku 1989 odišlo do zahraničia 270.000-300.000 Slovákov, dodal Furdík.

Video: http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&;fid=20131129/20131029-183959-408055-hi.mp4

Dušan Kunovac: Slovenská mládež v Maďarsku je v ťažkej situácii

mlyzsm04Slovenská mládež v Maďarsku je vo veľmi ťažkej situácii - vyhlásil aktivista Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Dušan Kunovac na konferencii ZSM v Mlynkoch. „Slováci v Maďarsku sú totiž v pokročilom veku, čo znamená, že moja generácia - tá vo veku medzi 20 a 30 rokov - väčšinou už má veľmi slabú, alebo žiadnu slovenskú identitu,” konštatoval Kunovac v rozhovore pre TASR. Podľa jeho slov uvedená kategória mladých ľudí už neovláda slovenský jazyk, lebo ich ho nenaučili starí rodičia ani rodičia. „Preto aj na tých úrovniach verejného života funkcie, ktoré teraz vykonávajú starší predstavitelia našej národnosti, sú v ohrození z hľadiska dorastu, keďže je jedna generácia, ktorá úplne vypadla medzi päťdesiatnikmi a medzi tridsiatnikmi. Bude veľmi ťažké postarať sa o dorast, aby funkcie niekto prevzal,” zdôraznil. Prvotným cieľom mlyzsm05organizácie mladých Slovákov je podľa Kunovaca znova aktivizovať mladých, nejakým spôsobom vzbudiť ich záujem o programy a akcie organizácie a časom z nich vytvoriť aktivistov, ktorí ďalej odovzdávajú tradície a budú sa aktívne podieľať na slovenskom národnostnom živote. Pripomenul, že v roku 2009 sa uskutočnila revitalizácia organizácie, pretože predtým bola aktivita jej členov roky veľmi slabá. „Odvtedy počet aktivistov vzrastá, naše programy sú čoraz viac navštevované a teda už aj verejnosť o nás vie a ráta s nami,” zdôraznil Kunovac. Z aktivít vyzdvihol tradičný každoročný futbalový turnaj Dolnozemský pohár s účasťou 120-150 mladých ľudí, ktorí vytvoria osem až desať tímov. Stálymi účastníkmi turnaja sú Slováci z Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Budapešti, Mlynkov, Černe (Bakoňa) a v posledných rokoch spolupracujú aj s nemeckou mládežou v Maďarsku. „Samozrejme, kladieme veľký dôraz aj na vytváranie identity pomocou rôznych tvorivých dielní, táborov, stretnutí, kde hlavným cieľom je, aby sa mládežníci spoznali a na druhej strane, aby sme niečo aj vytvorili. Spoločne riešime otázky, kto prevezme funkcie v kultúrnych inštitúciách,” uzavrel Dušan Kunovac.

(tasr-l) Foto: oslovma.hu


ZsmKonf1Vzácne auditórium, vážení priatelia,
najskôr Vás chcem srdečne pozdraviť v mene Matice slovenskej, ako aj v mene jej ústredného pracoviska pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a slovanskými Maticami. Som veľmi rád, že spolu s mojou kolegyňou, máme možnosť zúčastniť sa tejto konferencie, a že sa k Vám môžem prihovoriť, pretože pravdupovediac pre Slovákov v Maďarsku sme už niečo urobili, no chceli by sme urobiť ešte viac.
V mojom diskusnom príspevku sa v krátkosti zameriam na program MS v oblasti starostlivosti a spolupráce so Slovákmi v zahraničí, zvlášť z Dolnej Zeme, s názvom „Matičné mosty“. Ako to už v živote chodí, pri realizácii programu sa niečo podarilo, no bolo by potrebné v tom pokračovať a urobiť viac.
Základnou filozofiou bola a je živá kultúra, nadväzovať a rozšírenie spolupráce medzi severom a juhom, a to nielen na území Slovenska, ale i mimo jeho hraníc. Obrazne povedané chceme „stavať mosty“, ktoré vedia spojiť Slovákov žijúcich v iných krajinách, v rôznych oblastiach činností. Mohol by som teraz menovať mestá a obce, ktorým sa to už niekoľko rokov úspešne darí realizovať. Odbory MS zo Slovenska sú prepojené so slovenskými komunitami nielen v Maďarsku, ale aj v Srbsku a Chorvátsku, ba dokonca prvé lastovičky spolupráce sa objavujú aj v Rumunsku.
Jednou z hlavných úloh a poslaní MS je uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo. Tradičná ľudová kultúra, zvyky a tradície sú kostrou každého národa, sú obrazom charakteru života prostých ľudí v každej krajine. Kultúrne dedičstvo je súčasťou materiálneho a kultúrneho bohatstva Slovákov doma i v zahraničí.... Sme ochrancami, udržiavateľmi a šíriteľmi tradičnej ľudovej kultúry, ktorá tvorí neodmysliteľnú súčasť európskeho kultúrneho dedičstva. Slovenské komunity v zahraničí prenášajú tradičnú kultúru Slovákov do priestorov, v ktorých žijú a tým nás obohacujú kultúru v krajine, v ktorej pôsobia.
Som si vedomý tej skutočnosti, že najtvrdším orieškom v tejto činnosti je získavanie finančných zdrojov. No máme za sebou už niekoľko realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce podporených z fondov EÚ. A to je tá cesta, to je to smerovanie, na ktoré chcem upriamiť vašu pozornosť, pri otázke „Ako Ďalej Slováci v Maďarsku?“ Opäť by som mohol menovať celý rad už uskutočnených projektov priamo z ústredia MS, ale aj projekty iných matičných subjektov, no v tejto chvíli to nie je mojím hlavným cieľom.
Jedným z nich bol aj úspešný projekt v programe celoživotného vzdelávania s finančnou podporou Európskeho spoločenstva s názvom „K úcte k tradíciám“, do ktorého boli zapojené slovenské komunity zo štyroch krajín sveta, medzi ktorými boli aj Slováci z Békešskej Čaby. Týmto projektom bolo cieľom upozorniť na nebezpečenstvo straty vlastnej identity a tradičnej ľudovej kultúry v procese globalizácie. Projektom bola zvýraznená nutnosť uchovávať kultúrne dedičstvo a identitu každého národa v Európe. Našťastie generálna konferencia UNESCO schválila dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, čo nám umožňuje trvalý rozvoj a zachovanie vlastnej kultúrnej identity. To je základom pre predkladanie projektov cezhraničnej spolupráce. Aj touto cestou je možné získavať zdroje na naše spoločné ciele.
Nechcel by som, aby môj príspevok vyznel len formálne, preto sa chcem v záverečnej časti venovať istým odporúčaniam, ktoré vychádzajú z doterajších praktických skúseností. Pri vypracovávaní projektov cezhraničnej spolupráce sme sa zamerali na tri základné oblasti:
1) Oblasť všeobecnej spolupráce
- Ide tu o ponuku jednotlivým slovenským komunitám. Jej cieľom je získavanie partnerstva.
- Odporúčame: v jednotlivých krajinách slovenských komunít oslovovať aj štátne slovenské zastupiteľstvá.
- V záujme vytvorenia čo najlepších podmienok pre činnosť slovenských spolkov v zahraničí, uchádzať sa o podporu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
2) V oblasti vzdelávania slovenských komunít:
- sa v praxi ukazuje potreba vypracovať určitý systém vzdelávacích aktivít. V otázke slovenského jazyka, spolupráce so školami, poznania vlastnej histórie a identity, v neposlednom rade učiť písať a tvoriť vlastné projekty.
- Vo väčšej miere treba realizovať metodickú pomoc slovenským komunitám, realizovať tvorivé dielne pre choreografov, dirigentov, remeselníkov a nositeľov prvkov tradičnej ľudovej kultúry.
3) V oblasti kultúrneho dedičstva:
- je potrené v maximálnej miere napomáhať Slovákom žijúcim v zahraničí v uchovaní a šírení tradičnej ľudovej kultúry.
- Zamerať sa na nové a prístupné formy a spôsoby začleňovania tradičnej kultúry Slovákov do európskeho kultúrneho dedičstva.
- Realizovať prezentácie a propagácie, ktoré vedú k uchovaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí.
Vzácne auditórium, milí priatelia, Slovensko je súčasťou Európy. Slovenské komunity žijú v krajinách, ktoré sa tiež nachádzajú v Európe. Spoločne tvoríme históriu, súčasnosť i budúcnosť. Bez poznania, vzdelania, bez vzájomnej spolupráce, by sa naša budúcnosť stala umelou. Preto cieľom môjho krátkeho príspevku bolo upriamiť Vašu pozornosť na jednu z ciest: „Ako ďalej Slováci?“, presne tak, ako to napovedá názov našej konferencie, pretože jedno staré porekadlo hovorí: „Kto má rozum, ten má všetko“.

Daniel Zemančík
riaditeľ KM MS


ZsmKonf2Vážení hostia, milí poslucháči,
konferencia „Ako ďalej Slováci v zahraničí“ otvorila priestor nielen pre diskusiu o legislatíve či finančných dotáciách, ale aj priestor na to, aby sme si povedali, ako sa dá podporiť slovenskosť v Maďarsku a aké možnosti sa pre ňu reálne ponúkajú.
Na Slovensku existuje niekoľko inštitúcií na podporu krajanských snáh. Matica slovenská a jej pracovisko - Krajanské múzeum MS je jedným z nich. Dovoľte mi, aby som Vám predostrela informácie o činnostiach Krajanského múzea, ktoré by mohli napomôcť podporiť slovenské vlastenectvo, kultúru či vedu na území Maďarska.
Krajanské múzeum pre informovanie krajanov zriadilo na webovej matičnej stránke matica.sk (pod zarážkou vedecké pracoviská - Krajanské múzeum) lištu s názvom oznamy KM MS. Tu môžete sledovať aktuálne oznamy krajanom a prehľad činností MS a KM MS. Krajanské múzeum pracuje s databázou krajanských kontaktov, kam pravidelne zasiela najdôležitejšie informácie a oznamy. Ak sa chcete aj vy stať súčasťou tejto databázy a odoberať matičné oznamy, stačí napísať na emailové adresy pracovníkov Krajanského múzea, ktorí si Vás ihneď pridajú do matičnej databázy a budú Vám všetky informácie pravidelne zasielať.
Azda najnovší oznam patrí vyhláseniu 22. ročníka súťaže venovanej našim mladým slovenským talentom s názvom Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Do tejto súťaže sa minulý rok prihlásilo viac ako 120 žiakov, zo 6 krajín sveta. Ani Slováci v Maďarsku nezaostali a ZŠ v Dabaši a Sarvaši zaslalo niekoľko úžasných exemplárov. Osobitná cena MS bola udelená práve do Maďarska, žiakovi Bertoldovi Szedlaczkovi z Dabašu. Sem putovalo i ocenenie pre pedagóga a niekoľko čestných uznaní. Veríme, že i vďaka Vám, sa bude tento rok táto informácia šíriť ďalej a spoločne podporíme ešte viac slovenských talentov. Vyhlásenie súťaže a pokyny nájdete nielen na matičnej webovej stránke, ale i na stránke ÚSŽZ, ako aj na stránke Ministerstva školstva SR, ktoré je hlavným garantom súťaže. Ocenené práce sú publikované v zborníku zo súťaže, ktorý nájdete aj v digitálnej podobe na stránke MŠ SR.
Smerom k našim mladým krajanom Matica slovenská každý rok usporadúva tradičný medzinárodný detský letný tábor v Tatrách. Fotky i informácie o ňom nájdete v katalógu, ktorý sme so sebou priniesli, ako aj na matičnej webovej stránke. Aj toto je cesta, ako podporiť naše vlastenectvo a dať deťom priestor pre prirodzený kontakt so Slovákmi a Slovenskom.
Na pôde vedy zostavujeme a vydávame zborník Slováci v zahraničí. Tento rok vyjde ročenka po jubilejný 30 krát. Sú tu medzi Vami i tí, ktorí doň prispeli, za čo im patrí úprimná vďaka. Vás ostatných chceme informovať o tom, že aj toto je možnosť ako dať o sebe vedieť, ako spraviť záslužný čin. O tom, ako sa stať prispievateľom do zborníka sa opäť dočítate v oznamoch KM MS. Tešíme sa na Vaše príspevky.
Pre tých, čo majú radšej ľahšie čítanie Matica vydáva magazín s krajanskou problematikou s názvom Slovensko. Môžete si ho predplatiť, prípadne si jeho staršie čísla zdarma pozrieť na stránke matica.sk. Takisto sa Vám ponúka možnosť prispieť doň Vašim príspevkom. Svoje články takisto môžete zasielať pracovníkom KM MS (tak ako to robia Slováci z Ukrajiny či Poľska) a my ich radi uverejníme na matičnej webovej stránke.
V neposlednom rade Krajanské múzeum MS ponúka i fondy (tak písomné, printové ako aj audiovizuálne) pre tých, ktorí bádajú a skúmajú minulosť Slovákov v Maďarsku z najrôznejších aspektov. To, čím disponujeme a čo u nás nájdete, je vyvesené na stránke oznamov KM MS. Takisto, sa potešíme, ak nám do knižnice venujete knihy, prípadne archívne materiály.
Aj Slováci z Maďarska sa môžu stať členmi MS prípadne založiť Miestny Odbor MS. O tom ako tak urobiť sa dočítate na našej webovej stránke. Pre našich krajanov sme k dispozícii každý pracovný deň. Snažíme sa poradiť Vám i vyhovieť každej prosbe. Veríme, že z roka na rok naše služby budú lepšie a kvalitnejšie aj vďaka Vám. Preto Vás i touto cestou vyzývame k užšej spolupráci.

Zuzana Pavelcová
referentka KM MS

mlyzsm062011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2012 -http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

Slováci v Maďarsku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci_v_Ma%C4%8Farsku
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/slovaci_v_madarsku/flash1/flash1.htm
http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2009/1/5854/
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/159-nazory2-nazory2/1038-a-kormo-bytostne-otazky-slovakov-v-maarsku-imlyzsm07