štv06202024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Konferencia Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

MlyKon01 Konferencia ZSM bola už tradične venovaná slovenskej kultúre a slovenskému jazyku v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, ako aj ďalším aktuálnym otázkam našej samosprávnej a občianskej sféry. - Zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku...

O miere lojality, zachovávaní identity a obavách v oblasti školstva

Lojalita voči domovskému štátu, zachovanie slovenského „ducha“ a obavy v oblasti nášho slovenského národnostného školstva boli niektoré z tém konferencie Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) s názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“, ktorej hostiteľkou bola koncom novembra 2015 už tradične obec Mlynky.
Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková vo svojom úvodnom prejave zdôraznila význam organizovania takýchto konferencií, ktorých tematika sa nás bezprostredne dotýka a sú mimoriadne dôležité hlavne preto, lebo je veľmi málo možností, kde otvorene môžeme hovoriť o všetkých širších súvislostiach, nesmierne dôležitých pre existenciu slovenskej národnosti v Maďarsku… „Naša existencia, naša budúcnosť závisí predovšetkým od starostlivosti Maďarska o svoje národnosti, od starostlivosti materskej krajiny o svojich krajanov a hádam najdôležitejším faktorom je náš vlastný postoj k slovenskej národnosti. Pretože starostlivosť jedného i druhého štátu môže byť akákoľvek silná a prospešná, ak tá naša vlastná sila, vlastná energia nie je na takej úrovni, aby prípadne aj prekonala všetky tie problémy, ktoré sa im stavajú do cesty… Nie je dôležité to, do akej našej organizácie patrí niekto z nás, ale dôležitý je spoločný cieľ, ktorý tieto organizácie možno dosiahnu rozličnými cestami. Je však podstatné, aby táto cesta k nemu bola čestná…“ - prízvukovala predsedníčka ZSM.

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/23507-o-miere-lojality-zachovavani-identity-a-obavach-v-oblasti-kolstva

Problém zachovania slovenských škôl v Maďarsku pretrváva

Problém zachovania malých slovenských menšinových škôl v Maďarsku stále pretrváva, zaznelo 28. novembra 2015 na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?” v severomaďarskej obci Mlynky (Pilisszentkereszt) v Peštianskej župe. „Najcitlivejšou témou mlykon02konferencie bola otázka slovenského národnostného školstva. Víziou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je zaradiť slovenské národnostné školy pod CSSM, ktorá by bola ich zriaďovateľom. Bola by to jedna z možných foriem záchrany týchto škôl. Týka sa to malých slovenských národnostných škôl, ktoré sa dostali v Maďarsku pod štátnu správu, tá totiž nemá ani minimálny záujem o ich zachovanie,” povedala pre TASR hlavná organizátorka konferencie, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková.
Vedúci Katedry slovanskej filológie Univerzity ELTE v Budapešti István Lukács navrhol, aby sa vytvorilo kolégium slovenskej študujúcej mládeže, ktorého členmi by neboli iba študenti slovenskej národnosti študujúci humánne odbory, ale aj študenti iných odborov. mlykon03Členmi kolégia by boli aj príslušníci národnostnej inteligencie. „Tí by sa vzájomne spoznávali, vzájomne by komunikovali a boli by v každodennom styku so slovenskou menšinou žijúcou v Maďarsku. Návrh všetci účastníci podujatia ocenili a prijali. Je to jedno z budúcich možných riešení, aby sa nám tá mládež nestratila z dohľadu,” zdôraznila predsedníčka ZSM.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer hovoril o Slovákoch v Maďarsku z pohľadu národnostnej politiky Európskej únie a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ) Ján Varšo načrtol perspektívu mladých generácií Slovákov v Maďarsku. Účastníci konferencie mali možnosť porovnať situáciu slovenskej menšiny s inými menšinami v Maďarsku. Z diskusií podľa Ruženky Egyedovej Baránekovej vyplynulo, že napriek problémom Slovákov nie je ich situácia až taká zlá. Ako príklad uviedla rumunskú menšinu. „My sme si mysleli, že Slováci v Maďarsku majú obrovské problémy, nakoniec vysvitlo, že rumunská menšina ich má podstatne väčšie. Kým u nás medzi Slovákmi je veľmi dobre pulzujúca občianska sféra, u Rumunov žijúcich v Maďarsku to rozhodne tak nie je,” dodala.
V oblasti národnostného školstva majú v Srbsku Slováci menšie problémy ako slovenská menšina v Maďarsku, potvrdila to vo svojom príspevku predsedníčka Matice slovenskej zo Srbska Katarína Melegová-Melichová. ZSM podľa jej predsedníčky podpísalo zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom jedným z prvých krokov tejto spolupráce bude, že pedagógovia škôlok a škôl študujúcich na tejto univerzite budú môcť svoju povinnú prax absolvovať aj medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Na dvojdňové podujatie, ktoré už tradične zorganizoval ZSM a ktoré podporil ÚSZŽ, prišlo podľa predsedníčky ZSM rekordných 99 účastníkov nielen z Maďarska, ale i z okolitých krajín. (tasr)

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855062704592707.1073741968.147596498672668&;type=3

Ako ďalej, omladina Slovače v Maďarsku? Súvislosti, impulzy, nádeje
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/59/ako-dalej-omladina-slovace-v-madarsku-suvislosti-impulzy-nadeje

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) aj v tomto roku usporiadal konferenciu pod názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 27. a 28. novembra v Mlynkoch a už tradične bolo venované slovenskej kultúre a slovenskému jazyku v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, ako aj ďalším aktuálnym otázkam našej samosprávnej a občianskej sféry. Cieľom dvojdňovej konferencie bolo zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku. V programe podujatia, ktoré usporiadal ZSM s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tentoraz nechýbala ani taká závažná téma ako Európska únia a snahy o vytvorenie jednotných národnostno-politických noriem. Účastníci konferencie sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte starostlivosti Maďarska o národnosti a Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj skúsenostiam príslušníkov iných národnostných menšín žijúcich v Maďarsku, resp. otázkam revitalizácie národnostnej komunity a možnostiam slovenskej inteligencie či slovenských aktivistov v Maďarsku. ZSM pritom zabezpečil primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na plodnú diskusiu.

2014 - http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/20812-konferencia-zsm-v-mlynkoch
2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

mlykon04Konferencia Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?
akcentovala problematiku úrovne výučby slovenčiny
a rozvíjania slovenskosti v národnostnom živote

MlyKon60Konferencia Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?, ktorá sa počas niekoľkých rokov stala platformou reflektujúcou riešenie aktuálnych problémov, ale aj načrtnutie perspektív a reálnych vízií spolkového, vzdelanostného, kultúrneho a duchovného života Slovákov v Maďarsku, v gescii Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) nastavila aj tentoraz zásadné otázky a témy zachovávania a rozvíjania slovenskosti vo viac ako stovke prostredí - miest a obcí 11 žúp krajiny, v ktorých už takmer tri storočia žijú Slováci a ich viacgenerační potomkovia.
Motivačný faktor posolstva konferencie, na ktorej počas dvoch dní odzneli príhovory, referáty a diskusné príspevky z radov spolkových aktivistov, pedagógov, výskumných a kultúrnych pracovníkov, osobností národnostnej pedagogiky, kultúry a publicistov zo slovenských médií v Maďarsku, predoslala v otváracom príhovore predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. V otváracej reči upriamila pozornosť prítomných na harmóniu troch aspektov. V kontexte snáh o permanentný oživovací proces v jestvovaní autochtónnej slovenskej menšiny v Maďarsku podčiarkla trojjedinosť podpory zvyšovania národného povedomia, slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku zo strany domovskej krajiny - Maďarska, materiálnej i MlyKon61morálnej podpory materskej krajiny - Slovenska, najmä však aktívneho individuálneho i spolkového pričinenia sa samotných Slovákov v Maďarsku skrze ich postoje, činnosť a sebareflexiu k ich vývoju, rozvoju a tým aj sľubnejšej perspektívy slovenskosti v celej jej šírke.
Počas prvého rokovacieho dňa vystúpili aj JE Rastislav Káčer, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku a Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. R. Káčer okrem iných tém hovoril najmä o Slovákoch v Maďarsku z pohľadu národnostnej politiky Európskej únie. J. Varšo v kontexte výkonu politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí načrtol perspektívu vzťahov ÚSŽZ s reprezentatívnymi a kľúčovými organizáciami autochtónnej slovenskej menšiny v Maďarsku MlyKon54v rámci finančnej a morálnej podpory ich spolkového života v záujme potvrdzovania národného povedomia a rozvíjania jazykovej a kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku. V časti svojho vystúpenia J. Varšo upriamil pozornosť o. i. aj na dôležitosť starostlivosti o nastupujúcu mladú generáciu Slovákov v Maďarsku s tým, aby v plnej miere využívali aj možnosti, ktoré im okrem uchopenia slovenskosti v ich domovskej krajine núka aj stále rozmanitejší a tematicky i ľudsky pestrejší slovensko-slovenský dialóg s ich materskou krajinou a domovinou ich predkov - Slovenskom.
Významným z pohľadu stavu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku v rámci procesu jej stmeľovania a normalizácie vzťahov naprieč organizáciami Slovákov v Maďarsku po vlaňajších voľbách do orgánov a inštitúcií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) bol aj faktografický a obsahovo celoplošný pohľad - analýza jej predsedníčky Alžbety Hollerovej Račkovej. Vo svojej reči, okrem načrtnutia východísk z boľavej situácie v národnostnom školstve, ocenila najmä konsolidáciu vzťahov a konštruktívny prístup ľudí, ktorí sa napriek mnohým pretrvávajúcim ťažkostiam s odhodlaním chopili práce vo svojich funkciách, pričom objektívne preukazujú svoj odborný prínos i ľudskú dimenziu na zverených postoch.
MlyKon53Počas druhého rokovacieho dňa konferencia akcentovala problematiku slovenského národnostného školstva a výučbu slovenského jazyka v školách. Podľa slov hlavnej organizátorky konferencie, predsedníčky ZSM Ruženky Egyedovej Baránekovej otázka slovenského národnostného školstva je stále najcitlivejšou témou Slovákov v Maďarsku. „Víziou CSSM je zaradiť slovenské národnostné školy pod CSSM, ktorá by bola ich zriaďovateľom. Bola by to jedna z možných foriem záchrany týchto škôl. Týka sa to malých slovenských národnostných škôl, ktoré sa dostali v Maďarsku pod štátnu správu, tá totiž nemá ani minimálny záujem o ich zachovanie.”
MlyKon56Vedúci Katedry slovanskej filológie Univerzity ELTE v Budapešti István Lukács navrhol, aby sa vytvorilo kolégium slovenskej študujúcej mládeže, ktorého členmi by neboli iba študenti slovenskej národnosti študujúci humánne odbory, ale aj študenti iných odborov. Členmi kolégia by podľa slov R. Egyedovej Baránekovej boli aj príslušníci národnostnej inteligencie. „Tí by sa vzájomne spoznávali, vzájomne by komunikovali a boli by v každodennom styku so slovenskou menšinou žijúcou v Maďarsku. Návrh všetci účastníci podujatia ocenili a prijali. Je to jedno z budúcich možných riešení, aby sa nám mládež nestratila z dohľadu,” zdôraznila predsedníčka ZSM.
Po prvý raz sa na konferencii Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? v Mlynkoch zúčastnil aj zástupca vrcholnej krajanskej inštitúcie Slovákov zo zahraničia. Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová vo svojom príspevku o. i. potvrdila, že „v oblasti národnostného školstva majú v Srbsku Slováci menšie problémy ako slovenská menšina v Maďarsku.” Ďalším pozitívnym a ocenenia hodným javom konferencie bola skutočnosť, že na dvojdňovom podujatí, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, organizátori v Mlynkoch zaregistrovali rekordný počet 99 účastníkov nielen z Maďarska, ale aj z KonfSKatokolitých krajín - Rumunska, Srbska a Slovenska.

Opäť o školstve

Témou druhého dňa konferencie, ktorý moderovala profesorka Anna Divičanová bola problematika nášho slovenského národnostného školstva. Z prejavu predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku Kataríny Melegovej-Melichovej vysvitlo, že nezápasia s takými veľkými ťažkosťami, ako my, ale aj u nich už badať tendenciu, že i príslušníci slovenskej inteligencie začínajú dávať svoje deti do srbských tried pod zámienkou lepšieho uplatnenia sa. Koncepciu básnika Alexandra Kormoša v jeho neprítomnosti prečítal Imrich Fuhl. Podľa A. Kormoša už do roku 2005 mohla byť dokončená reforma nášho slovenského školstva, ktorú vypracoval v roku 1991 a podľa ktorej sme postupne mali prejsť na jednojazyčnosť a to tak, že v našich regiónoch mali byť vytvorené obvodné školy takéhoto typu pre viaceré obce. Podľa tejto koncepcie ani rodičia, ani pedagógovia by toho času neboli mali námietky proti novému systému. Školstvu sa venovala vo svojom príhovore aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ako aj riaditeľka Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch Marta Papučková Glücková. Podľa vedúceho Katedry slovanskej filológie na Univerzite ELTE Istvána Lukácsa zachrániť národnostný vysokoškolský systém, a vôbec národnosti, sa dá iba výchovou silnej inteligencie, elity, pričom dejiskom tejto výchovy môžu byť aj tzv. odborné internáty, ktoré by sa mali zriadiť vo väčších mestách, kde študujú mladí istej národnosti a nielen výlučne na humanitných odboroch. Možnosť vytvorenia takéhoto internátu v našom prípade vidí Alžbeta Hollerová Račková v rámci budapeštianskej slovenskej školy, pričom predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely informoval o ich podobných iniciatívach, Odborné kolégium Slovákov by malo byť pomenované podľa ich koncepcie po Ondrejovi L. Áchimovi. Riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király popri prehľade štruktúry inštitúcie vyzdvihla, že roky majú vypracovaný dlhodobý Strategický plán pre fungovanie národnostných kolektívov, avšak prekážkou jeho akreditovania je to, že na vyššej úrovni takýto plán ešte neexistuje. Martin Urban z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúkol pomocnú ruku pre záujemcov o štúdium na ich univerzite, ako aj folkloristom. Szilvia Glücková Salgaiová referovala o pozitívnej iniciatíve v Rétšágu, o zavedení slovenčiny po vyše dvadsaťročnej prestávke zatiaľ v rámci krúžku, podľa dlhodobých plánov však bude zaradená opäť do rozvrhu hodín. Na záver konferencie profesorka Divičanová upriamila pozornosť na dôležitý faktor - v rámci kultúrnej autonómie by sme sa mali venovať aj výskumu sociálneho stavu a hospodárskeho postavenia Slovákov v MR. (uszz/luno)

Meghívó / Pozvánka - http://www.oslovma.hu/XXX/MlyKonHu.pdf  http://www.oslovma.hu/XXX/MlyKon15.pdf

Konferencia

Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

27. a 28. novembra 2015 v Mlynkoch

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiada v dňoch 27. a 28. novembra 2015
v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch (Pilisszentkereszt - Pomázska ulica č. 6)
konferenciu pod názvom Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?,
na ktorú aj touto cestou srdečne pozýva všetkých záujemcov.

Konferencia ZSM už tradične je venovaná slovenskej kultúre a slovenskému jazyku v Maďarsku očami vedúcich predstaviteľov slovenskej národnosti, ako aj ďalším aktuálnym otázkam našej samosprávnej a občianskej sféry. Cieľom dvojdňového podujatia
je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí
na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku.

Program

27. novembra 2015 (piatok)

13.00-14.50      Príchod a ubytovanie sa účastníkov konferencie

15.00                Hymna ZSM: „Daj Boh šťastia tejto zemi“

                         Otvorenie konferencie - úvodné slová:

                         predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková                                                                                             

                         Pilíšske ľudové piesne v podaní miestneho pávieho krúžku

                         a gitarového kvarteta Harmónia zo Santova s Alexandrom Kormošom

                         Moderátor: konateľ verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl

15.30                Rastislav Káčer

                         mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku

                         „Európska únia a vytvorenie jednotných národnostno-politických noriem

                         - Starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí“

15.50                JUDr. Ján Varšo, CSc.

                         predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

                         „Mladé generácie Slovákov v Maďarsku a perspektívy ich slovenskosti - východiská, výzvy, možnosti a nástroje“

16.10                Mária Jakabová-Šingeľová

                         bývalá podpredsedníčka Národného zhromaždenia, generálna tajomníčka DZSM a predsedníčka ZSM

                         „Návrat do budúcnosti“

16.30                Diskusia

17.00                Prestávka

17.15                Alžbeta Hollerová Račková

                         predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

                         „Jeden rok po voľbách CSSM“

17.30                Eva Simon

                         šéfredaktorka týždenníka Foaia românească

                         Fakty a nádeje zo života rumunskej komunity v Maďarsku

17.45                Mária Homišinová

                         vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach

                         „Používanie jazyka slovenského v slovenských národnostných samosprávach“

18.00                Diskusia

19.00                Večera

19.45                „Všetkým ľudom dobrej vôle“ - profesori humoru: Mária Kropáčová (Kmotrička) a Juraj Matiaš (Kmotor)

28. novembra 2015 (sobota)

08.00                Raňajky

                         Moderátorka: profesorka Univerzity ELTE Anna Divičanová

8.45                  Alexander Kormoš

                         pedagóg, básnik, prekladateľ a publicista

                         „Premeškaná reforma národnostného školstva“

9.00                  Alžbeta Hollerová Račková

                         predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

                         „Naša vízia o budúcnosti slovenského národnostného školstva“

9.20                  Dr. István Lukács

                         profesor Univerzity ELTE, vedúci Katedry slovanskej filológie

                         „Úloha Katedry slovanskej filológie Univerzity ELTE v národnostnom vzdelávaní“

9.45                  Marta Papučková Glücková

                         riaditeľka základnej školy v Mlynkoch, členka Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM

                         „Niekoľko myšlienok o slovenských národnostných školách“

9.55                  PhDr. Katarína Király

                         etnografka, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku

                         „Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku - budúcnosť tradičných slovenských komunít“

10..10               Diskusia

11.00                Záver konferencie

11.30                Obed

13.00                Odcestovanie účastníkov konferencie

mlyz14k2Hogyan tovább, magyarországi szlovákok?

Konferencia

Pilisszentkereszt, 2015. november 27-28.

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége (MSZSZ) 2015. november 27-28-án Pilisszentkereszten,
a BV Továbbképzési Központjában (Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.)
„Hogyan tovább, magyarországi szlovákok?” címmel szervez konferenciát,
amelyre szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt.

Az MSZSZ konferenciáján a szlovák nemzetiség vezetői hagyományosan a magyarországi szlovák kultúra és szlovák nyelv témakörével foglalkoznak, de eszmét cserélnek más aktuális nemzetiségi önkormányzati és civil szervezeteket érintő kérdésekről is.
A kétnapos párbeszéd célja a magyarországi szlovák nemzetiség jelenlegi helyzetének értékelése, perspektíváinak felvázolása, közös válaszkeresés a magyarországi szlovákok jelenét és jövőjét érintő legégetőbb kérdésekre.

Program

2015. november 27. (péntek)

13.00-14.50      A konferencia részvevőinek érkezése, szállás elfoglalása

15.00                „Uram, áldd meg ezt a földet...” - az MSZSZ himnusza

                         A konferencia megnyitása - bevezetőt mond:

                         Egyedné Baránek Ruženka, az MSZSZ elnöke                                                                                             

                         Pilisi népdalok a helyi Pávakör és a Pilisszántói Harmónia

                         gitárnégyes előadásában, Kormos Sándor vezetésével

                         Moderátor: Fuhl Imre, a SlovakUm Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

15.30                Rastislav Káčer

                         a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete

                         „Az Európai Unió és egységes nemzetiségpolitikai normák kidolgozása
                         - a Szlovák Köztársaság gondoskodása a külföldön élő szlovákokról“

15.50                JUDr. Ján Varšo, CSc.

                         A Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke

                         „A magyarországi fiatal szlovák generációk szlovákságának perspektívái
                         - kiindulópontok, felhívások, lehetőségek és eszközök“

16.10                Jakab Róbertné Singely Mária

                         a magyar parlament volt alelnöke, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus
                         Szövetségének volt főtitkára és a Magyarországi Szlovákok Szövetségének volt elnöke

                         „Visszatérés a jövőbe“

16.30                Vita

17.00                Szünet

17.15                Hollerné Racskó Erzsébet

                         az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke

                         „Egy évvel az OSZÖ választása után“

17.30                Eva Simon

                         a Foaia românească c. hetilap főszerkesztője

                         „Tények és remények a hazai román közösség életéből”

17.45                Mária Homišinová

                         a Szlovák Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa, Kassa

                         „A szlovák nyelv használata a szlovák nemzetiségi önkormányzatokban“

18.00                Vita

19.00                Vacsora

19.45                „Minden jóakaratú embernek“ - a humor professzorai:
                         Mária Kropáčová (Komámasszony) a Juraj Matiaš (Koma)

2015. november 28. (szombat)

08.00                Reggeli

                         Moderátor: Gyivicsán Anna, egyetemi tanár, ELTE

8.45                  Kormos Sándor

                         pedagógus, költő, műfordító és publicista

                         „A nemzetiségi oktatás elkésett reformja“

9.00                  Hollerné Racskó Erzsébet

                         az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke

                         „Víziónk a szlovák nemzetiségi oktatás jövőről“

9.20                  Dr. Lukács István

                         egyetemi tanár, ELTE, a Szláv és Balti Filológiai Intézet vezetője

                         „Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének szerepe a hazai nemzetiségi képzésben“

9.45                  Papucsekné Glück Márta

                         a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója,
                         az OSZÖ Oktatási-Nevelési Bizottságának tagja

                         „Néhány gondolat a szlovák nemzetiségi iskolákról“

9.55                  PhDr. Király Katalin

                         néprajzkutató, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatója

                         „A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete - a hagyományos szlovák közösségek jövője“

10..10               Vita

11.00                A konferencia zárása

11.30                Ebéd

13.00                A konferencia részvevőinek elutazása

________________________________________________________________________

Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. +36 30 9287599
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

alt