H06242024

Posledná aktualizáciaCs, 20 jún. 2024 10am

ÚSOM a ZSM za spoločnú kandidačnú listinu

zsmvol03Predsedníctvo Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku sa dohodli, že svojim najvyšším orgánom navrhnú, aby v jesenných voľbách národnostných samospráv dve najväčšie nominačné organizácie vystupovali spoločne.Kampaň do volieb slovenských národnostných samospráv

V y h l á s e n i e
Predsedníctva Únie slovenských organizácií v Maďarsku
a Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku

Motivovaní podnetmi prichádzajúcimi od príslušníkov našej národnosti zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska,
UniaCssmZsmv presvedčení, že iba cestou dialógu, kompromisov a spoločnou prácou v prospech Slovákov v Maďarsku na všetkých stupňoch systému slovenských samospráv a obnovením dôvery medzi predstaviteľmi našej národnosti môžeme dosiahnuť, aby Celoštátnu slovenskú samosprávu a jej systém inštitúcií považovali za svoju všetci príslušníci našej komunity,
sa Predsedníctvo Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku dohodli, že svojim najvyšším orgánom navrhnú, aby v jesenných voľbách národnostných samospráv dve najväčšie nominačné organizácie vystupovali spoločne.
Vďaka zmenám volebných predpisov všetci slovenskí voliči zapísaní do zoznamu voličov budú mať možnosť na to, aby svojimi hlasmi podporili spoluprácu na pôde slovenských samospráv a svojou účasťou dodali silnú legitimitu slovenským voleným zborom, ktoré vzídu z volieb.
               František Zelman                                                                                                                  Ruženka Egyedová Baráneková
               predseda                                                                                                                                 predsedníčka
               Únie slovenských organizácií v Maďarsku                                                                         Zväzu Slovákov v Maďarsku
V Budapešti dňa 11. augusta 2014
VyhUnZsm

Výzva ZSM pred voľbami slovenských samospráv

Vedenie Zväzu Slovákov v Maďarsku, celoštátnej občianskej organizácie našej Slovače so 73 pobočkami /miestnymi organizáciami/ si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že v súvislosti s voľbami do slovenských samospráv v Maďarsku predstavuje už tradične najpočetnejšie nominačné zoskupenie. Pred blížiacimi sa jesennými komunálnymi a národnostnými voľbami predstavitelia ZSM - podobne ako tomu bolo pred štyrmi rokmi - opäť iniciujú rokovania a prejavujú záujem partnerský spolupracovať v prospech úspešného zvládnutia príprav a priebehu volieb zborov slovenských poslancov s každým, kto o to má zsmvol02úprimný záujem. Náš Zväz je spoľahlivým, korektným a legitímnym partnerom do volieb; nominačnou organizáciou, ktorá je otvorená, ochotná viesť konštruktívny dialóg, pripravená aj na prípadné konfrontovanie názorov na základe dobrej vôle a vzájomného rešpektovania dôstojnosti a mienky svojich partnerov.

Slovenskí voliči v Maďarsku v októbri 2014 si budú môcť opäť zvoliť svoje slovenské samosprávy, po rokoch 2006 a 2010 už tretíkrát bez asistencie tzv. bežných väčšinových voličov, na základe prihlásenia sa na slovenské voličské zoznamy. Najväčšou novinkou terajších volieb pritom bude, že každý registrovaný slovenský národnostný volič bude môcť priamo a v ten istý deň hlasovať hoci aj na všetky tri zastupiteľstvá: na miestnu, teritoriálnu (župnú) a celoštátnu slovenskú samosprávu. Všetky potrebné informácie o voľbách sa nachádzajú na internetovej stránke Národnej volebnej kancelárie www.valasztas.hu, kde sa zároveň záujemci môžu elektronicky prihlásiť na zoznam slovenských voličov.

Nastávajúce mesiace nám musia stačiť na to, aby sme mobilizovali svoje sily, aby sme sa stali schopnými plne využiť svoje práva, ktoré nám zaručujú príslušné zákony. Môžeme a aj musíme zvoliť svoje slovenské samosprávne zbory v každej našej Slovákmi obývanej osade, ako aj v župách a na celoštátnej úrovni. K tomu, aby sme mohli využiť zákonné práva národnostných samospráv v prospech pretrvania a rozvíjania našej slovenskej národnosti, školstva, jazyka a kultúry, musíme sa v prvom rade prihlásiť na zoznamy slovenských zsmvol04národnostných voličov, no a v neposlednom rade presvedčiť čím viac Slovákov v Maďarsku, aby sa aj oni prihlásili. Nemalou úlohou členov, aktivistov a priaznivcov ZSM je presviedčať našich Slovákov, aby sa prihlásili na zoznamy voličov a aby sa potom aj zúčastnili volieb.

Registrovaní slovenskí voliči v rámci národnostných volieb usporiadaných v deň komunálnych volieb (pravdepodobne začiatkom októbra 2014) vo svojich volebných obvodoch budú môcť hlasovať nielen na miestnych slovenských poslancov, ale aj na zoznamy slovenských nominačných organizácií na voľby do Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a do župných (teritoriálnych) slovenských samospráv. ZSM bude určite jedným z najsilnejších nominačných subjektov, pričom o partnerskú spoluprácu sa bude snažiť s každým zo svojich potenciálnych partnerov. Netajeným cieľom ZSM dokonca je, aby sa podarilo vytvoriť spoločnú kandidačnú listinu všetkých slovenských nominačných organizácií.

ZSM vyzýva všetkých svojich členov a sympatizantov, aby pred jesennými komunálnymi voľbami aktívne podporili kampaň do volieb slovenských národnostných samospráv, aby presvedčili čím viac príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku o potrebe prihlásenia sa, registrácii na slovenské volebné listiny a aby sa našich nesmierne dôležitých slovenských volieb zúčastnili v čo najväčšom počte.

ZSM oslávil 65. výročie svojho založenia
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1100-zsm-oslavil-65-vroie-svojho-zaloenia

Zdemokratizovať našu menšinovú spoločnosť
Vedec, pedagóg a bývalý predseda ZSM Matej Šipický:
„Mohli by sme sa zamyslieť nad tým, či sme si vytvorili dostatočne účinné spoločenské brzdy a protiváhy, ktoré by nám zaručili, že menšinová samospráva sa nedá zmonopolizovať, vyvlastniť... Som presvedčený, že občianska sféra by mohla urobiť veľa pre demokratizáciu našej menšinovej spoločnosti.“
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/1111-zdemokratizova-nau-meninovu-spolonos

Čestne, demokraticky, priebojne a otvorene
Zásady a hlavné body programu (2006, 2010)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/178-dokumenty3-dokumenty3/979-zasady-a-hlavne-body-programu-koalicie-spolu