Cs07252024

Posledná aktualizáciaH, 22 júl. 2024 10am

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2024. Cieľ: prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnosti v Maďarsku.

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2024. Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024.

subkul02Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

a) školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,

b) študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,

c) pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,

d) spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej VpnZsmO2národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

e) fyzické osoby na vyššie uvedené ciele.

Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry.

Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:

- programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,

- programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku,

- vydavateľskú činnosť a jubilujúce kultúrne telesá,

- uskutočnenie projektu Rok osobností Slovákov v Maďarsku, ktorý by mal prispieť k rozšíreniu vedomostí o našich jedinečných slávnych Slovákoch z uplynulých sto rokov, ktorí vytvorili trvalé hodnoty,

- poskytnutie podpory na dofinancovanie zamestnávania slovenčinárov zo Slovenska, resp. zo zahraničia,

- účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach, kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku.

subkul03Povinné prílohy:

- stručný popis projektu (maximálne 2 strany) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 400 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 3. júna 2024 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: koncom júna 2024

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na: http://www.oslovma.hu/Archiv/VpnZsm23-prilohy.rtf. Žiadosti - samozrejme, spolu s prílohami - treba zaslať ako elektronickou poštou na adresu Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tak aj vo vytlačenej podobe (stačí v jednom exemplári) s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Pilisszentkereszt, Forrás u. 71., PSČ: 2098. V prípade potreby ďalšie informácie získate od tajomníka VPN ZSM - č. tel.: +36 20 316 7402, administratívnu pomoc vám poskytnú aj kurátori VPN ZSM:

KalendarMatej Šipický (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Ruženka Egyedová Baráneková (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Levente Galda (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Anna Komjáthiová (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Tomáš Nagy (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Marta Papučková (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Sylvia Pissová Hégelyová (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Vlasta Zsákaiová (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Správna rada VPN ZSM si vyhradzuje právo zmeny vo všetkých otázkach obsiahnutých v tejto výzve.

Stiahnite si prílohyhttp://www.oslovma.hu/Archiv/VpnZsm24-prilohy.rtf

Príloha č. 1 - Popis projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2024
Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ......................................................................................
Názov projektu: .........................................................................................................................
Druh aktivity, zámery a ciele projektu, komu je určený, význam...
(Približne 1 strana, maximálne 2 strany v slovenskom jazyku)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 


Príloha č. 2 - Rozpočet projektu

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2024
Žiadateľ (organizácia, fyzická osoba): ......................................................................................
Názov projektu: .........................................................................................................................
Termín realizácie: .......................................... Miesto realizácie: .............................................

Náklady            Celkový rozpočet v HUF            Požadované od VPN ZSM v HUF
Číslo                 Nákladové položky - druh                
1.                               
2.                               
3.                               
4.                               
5.                               
Spolu:             
II. Príjmy (tržby)             
III. Rozdiel I. - II.                   
IV. Požadovaný príspevok od VPN ZSM

Vypracoval: .................................................                       Schválil: .................................................
(meno, podpis)                                                                     (meno, podpis, pečiatka)
V .................................................................                        dňa .........................................................
Poznámky:       
1.      Rozpočet je potrebné spracovať za každý projekt osobitne.
2.      Za projekt nemožno považovať celoročnú činnosť žiadateľa


Príloha č. 3 - Údaje, informácie o žiadateľovi

Program: Projekty na aktivity Slovákov žijúcich v Maďarsku v roku 2024
Žiadateľ (organizácia)            v slovenčine: …........................................................................
                                                
v maďarčine: ............................................................................
Adresa (u fyzickej osoby uviesť trvalé bydlisko): ...................................................................
...................................................................................................................................................
Organizačno-právna forma: ......................................................................................................
Zameranie a pôsobnosť organizácie: ........................................................................................
Počet členov: ............................................................................................................................
Názov a adresa banky žiadateľa: ..............................................................................................
Číslo účtu žiadateľa: .................................................................................................................
IBAN žiadateľa: .......................................................................................................................
BIC/SWIFT kód banky žiadateľa: ...........................................................................................
Štatutárny zástupca žiadateľa (meno a priezvisko): ................................................................
                       Telefón / Mobil......................................
                       E-mail: ....................................................
Kontaktná osoba pre styk s VPN ZSM (meno a priezvisko): .................................................
Adresa kontaktnej osoby: ........................................................................................................
                       Telefón / Mobil......................................
                       E-mail: ....................................................
Názov projektu: .......................................................................................................................
Požadovaná výška príspevku v HUF: .....................................................................................
Celkové náklady na realizáciu projektu v HUF: .....................................................................
Autor projektu: .........................................................................................................................
Termín realizácie projektu (začiatok - koniec): .......................................................................
Ďalšie zdroje financovania projektu: .......................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Finančné prostriedky pridelené z iných štátnych, samosprávnych, občianskych zdrojov z Maďarska a SR v predchádzajúcich rokoch:

Rok            Maďarsko (HUF)            Slovenská republika (EUR)
2021               
2022               
2023                

Najvýznamnejšie aktivity uskutočnené v posledných troch rokoch:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Miesto, dátum:
......................................................                                             ................................................
podpis štatutárneho zástupcu                                                          podpis kontaktnej osoby
                                                 .....................................................
                                                            pečiatka žiadateľa