pon04152024

Posledná aktualizáciauto, 09 apr 2024 9am

Slováci v Srbsku z aspektu kultúry (analýza)

slosrba1Na začiatku roka sa mi do ruky dostala už dlhšie očakávaná publikácia „Slováci v Srbsku z aspektu kultúry“ z dielne Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Nahliadnuť do jej obsahovej stránky som mal možnosť už počas jej prípravy, keď sa po obsahovej aj štylistickej stránke len kreovali. Už vtedy mi bolo jasné, že sa jedná o „niečo veľké“, o niečo, čo tu ešte nebolo. A moje očakávania boli, prirodzene, o to väčšie. Na základe predloženého výsledku - publikácie, si bez akýchkoľvek pochybností, s plnou vážnosťou dovoľujem hneď v úvode konštatovať, že zámer sa podarilo naplniť naozaj vynikajúco. To však neznamená, že práca by nemala / nemohla byť podrobená kritickej analýze, práve naopak, to je cieľom prítomného príspevku.

Priznám sa, že nepoznám elementárne informácie o všetkých dedinách a mestách so slovenským osídlením v Srbsku - záujmových lokalitách recenzovanej publikácie, a tak po obsahovej stránke sa nemôžem kompetentne vyjadriť ku všetkým. Viaceré z nich sa mi však, v rôznej časovej aj kvalitatívnej miere, navštíviť podarilo.

slosrba2Vo všetkých 34 lokalitách, ktoré sú v knižke spracované, sa miestnym autorom (ktorí materiál podľa vopred stanovenej štruktúry pripravili), aj zostavovateľom (ktorí ho doplnili a upravili) podarilo priniesť súbor poznatkov všeobecných/základných - zemepisná charakteristika, demografia (s dôrazom na zastúpenie Slovákov), kultúrna história; aj špecifických - časti o miestnych inštitúciách, podujatiach, osobnostiach, kultúre. Čitateľ sa dozvie konkrétne informácie o genéze Slovákov v každej lokalite, najvýznamnejších momentoch lokálnej histórie a osobnostiach, o kultúrnych špecifikách, zaujímavostiach, ale aj súčasných inštitúciách, podujatiach, kultúrnom dedičstve a atrakciách. Obsah práce je výsledok konsenzu toho, čo miestni obyvatelia a lokálna elita, spolu s odbornou verejnosťou a zostavovateľmi publikácie považujú za signifikantné, významné, hodnotné, identifikačné a reprezentatívne. Text je po obsahovej stránke spracovaný kvalitne, niektoré štylistické prvky a výrazy vyplývajú z typu spisovnej slovenčiny (čo v prípade predmetnej publikácie možno považovať za jej ďalší rozmer). Už spomenutá efektívna štruktúra jednotlivých častí knižky/lokalít zohľadňuje potrebu uviesť základné informácie aj špecifiká, o ktoré tu, podľa môjho názoru, ide v prvom rade. Myslím si, že boli veľmi dobre vystihnuté a za najväčšiu výhodu považujem ich rozmanitosť. Nejedná sa totiž len o jeden typ špecifík (len kultúrne inštitúcie, osobnosti, tradičnú kultúru, folklór, umenie a pod.), ale o najrôznejšie aspekty kultúry Slovákov v Srbsku, o najrozmanitejšie výsledky ich prítomnosti a jestvovania v Srbsku od počiatkov osídlenia dodnes. Istá disproporcia v rozsahu aj obsahu jednotlivých častí/lokalít je výsledkom (i dôkazom) originálneho a svojbytného kultúrneho diania v nich, aj ich rozdielnej reflexie a kolektívnej pamäti. Každá lokalita je iná a nie všetky sú navzájom porovnateľné.

slosrba3Publikácia je populárno-odborného charakteru, čo je v súlade s cieľom projektu jej tvorby. Je pozitívom, že sa vyhýba nostalgii, nekritickému hodnoteniu (kultúrnej vyspelosti, osobností, činnosti, jednotlivých časových období, a pod.) a zostáva pri tých faktoch, ktoré sú dôležité na objasnenie vývoja, vytvorenie súčasného obrazu a predikciu budúcnosti. I napriek tomu, že práca nemá ambíciu byť vedeckou, hlboký vertikálny a široký kontextuálny Úvod Miliny Sklabinskej spĺňa aj tieto kritériá. Prispel k tomu aj Juraj Glovňa, ktorý objasnil spôsob používania slovenského jazyka a vzťah spisovného jazyka a nárečia.

Prítomné mapy polohy lokality v rámci Vojvodiny (na úvodných stranách jednotlivých kapitol), spolu s mapou, na prvý pohľad dekoratívnou, či skôr obrázkom na strane 7 (aj jeho verziou na zadnej strane obálky), prinášajú informácie o priestorovej dispozícii skúmaných lokalít v rámci Vojvodiny, aj v kontexte Srbska. Zobrazujú kolonizačno-migračné priestorové súvislosti, aj úvahy o vzájomných kontaktoch, medzilokálnych vzťahoch, kultúrnych centrách a cestách šírenia kultúrnych vzorov. Prítomnosť všeobecno-zemepisnej mapy (s geomorfologickými celkami, riekami, cestami a mestami) by, vzhľadom na fakt, že tradičná kultúra je primárne determinovaná geografickými podmienkami, ešte viac konkretizovala tieto akulturačné činitele. Súčasťou publikácie sú v závere prítomné (povinná) Použitá literatúra, ďalej Menný register, ktorý uľahčuje orientáciu v knižke, a Poďakovanie, ktoré okrem svojej primárnej funkcie je výborným zoznamom relevantných zdrojov - vedeckých, dokumentačných, vzdelávacích, kultúrnych inštitúcií aj jednotlivcov. Poskytuje aktuálny obraz, aj aktuálne kontakty k ďalšiemu bádaniu v problematike, nevyhnutné a nenahraditeľné.

slosrba4Po grafickej stránke je publikácia spracovaná kvalitne a precízne. Je evidentné, že to stálo veľa úsilia aj peňazí, no evidentné je aj to, že energia a prostriedky boli vynaložené efektívne. Kvalita papiera umožnila vyniknúť nielen textu, ale najmä obrazovému materiálu, ktorý bol zhotovený a spracovaný na vysokej profesionálnej úrovni. Nejedná sa len o technické, ale najmä obsahové a esteticko-dokumentačné parametre. Na niektorých fotografiách (interiéry a exteriéry sakrálnych stavieb a kultúrnych inštitúcií, krajina) absentujú ľudia, fotky tak pôsobia až príliš dokumentačne. Iné, naopak, sú dynamické a prítomnosť ľudí dokumentuje ich využívanie. Oceňujem rôznorodosť obrazového materiálu (mapy, portréty, fotografie z archívov, staré tlače kníh, hudobné nástroje, umelecké diela, fragmenty zo spôsobu života a umenia a pod.). Sú sugestívne a čitateľa doslova vtiahnu do svojho sveta.

Aplikovateľnosť práce mimoriadne zvyšuje práve časť o tom, prečo danú lokalitu navštíviť. Je prítomná vo väčšine kapitol. Tieto informácie posúvajú knižku do oblasti cestovného ruchu (turizmu), manažmentu kultúry, aj regionálneho rozvoja a projektového manažmentu. Prispievajú k lepšiemu definovaniu perspektív vývoja lokality v najvšeobecnejšom ponímaní, lebo identifikujú jej aktuálny prírodný a kultúrnohistorický potenciál. Inými slovami, knižka sa stáva použiteľnou nielen pre miestne obyvateľstvo, alebo milovníkov kultúry srbských Slovákov, ale aj pre štátnu právu, komunálnu úroveň, celú kultúrnu, či kultúrno-inštitucionálnu sieť v Srbsku, občianske združenia a mimovládne organizácie, spolky, jednotlivých podnikateľov v cestovnom ruchu a kultúre a pre všetkých tých, ktorí by sa radi tejto problematike venovali. Okrem toho je vynikajúcim materiálom pre študentov študijných odborov zameraných na kultúru, Slovákov, Vojvodinu, etnickú a etnokultúrnu, konfesionálnu, aj projektovú a rozvojovú problematiku (etnológov, kulturológov, manažérov kultúry a turizmu a pod.). Publikáciu budeme bez pochýb odporúčať aj našim študentom.

slosrba5Konštatovanie, že v práci nie je všetko, je síce pravdivé, ale v súvislosti s jej významom a spracovaním ako výčitka neobstojí. Je to materiál, aký doteraz nebol publikovaný, je aktuálny, spracovaný komplexne, precízne, pre všetkých zrozumiteľným jazykom. Ako výhoda sa javí fakt, že sa nejedná o monodisciplinárnu, ale interdisciplinárnu prácu. Nezostavovali ju len etnológovia, kulturológovia, historici, jazykovedci, literárni vedci, alebo folkloristi (pričom tieto aspekty sú tam prítomné), ale obsahuje a interpretuje aj témy mimo týchto „tradičných“ disciplín výskumu Slovákov v Srbsku a zohľadňuje reálne potreby manažmentu kultúry a turizmu, aplikovanej etnológie a kulturológie.

Ladislav Lenovský
(slovackizavod.org.rs)

Edičný počin roka
Slováci v Srbsku z aspektu kultúry
Jedinečný pohľad na slovenské lokality v Srbsku