str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Na vrcholnom snemovaní krajanov v Bratislave

BlaKon01M. Lajčák: Nebudeme deliť Slovákov na obľúbených a menej obľúbených.D. Čaplovič: Ste neoddeliteľnou súčasťou našich dejín, ale aj prítomnosti a budúcnosti.Ivan Gašparovič: Aby ste vedeli ukázať, že ste nezabudli na svoju vlasť a že v krajine, kde žijete, si vás vážia.Krajanský zákon treba novelizovaťFotogaléria

Stála konferencia Slovenská republika
a Slováci žijúci v zahraničí 2012

Predstavitelia slovenských komunít z 21 krajín štyroch kontinentov sa v dňoch 30. a 31. októbra 2012 zúčastnili v Bratislave na vrcholnom snemovaní Slovákov žijúcich v zahraničí, usporiadateľom ktorého bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Stála konferencia Slovenská republika BlaKon02a Slováci žijúci v zahraničí 2012 sa uskutočnila pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Vo vystúpeniach jej účastníkov a hostí vrátane predstaviteľov politického, vzdelávacieho, kultúrneho, duchovného a spoločenského života Slovenska, ako aj v následnej názorovo rozmanitej diskusii, Stála konferencia 2012 zhodnotila politiku Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a aktivity krajanských komunít v období od predchádzajúcej Stálej konferencie 2010 vo viac ako 50 štátoch sveta, v ktorých žijú Slováci. Účastníci Stálej konferencie 2012 zároveň prezentovali myšlienky a nastolili podnety pre ďalšie upevňovanie národného povedomia a rozvíjanie kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí. Tie sa premietli v programových a koncepčných Záveroch Stálej konferencie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012. V zmysle platnej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do BlaKon27roku 2015 ÚSŽZ organizuje Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí jedenkrát za dva roky. Hlavným cieľom Stálej konferencie 2012, ktorá bola v poradí vrcholných rokovaní krajanov už jedenástou, bola diskusia o doterajšom zameraní, o obsahu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí s výhľadom do roku 2015 a prerokovanie podnetov, námetov a návrhov, ktoré môžu prispieť k jej aktualizácii a zlepšeniu, vyjadrených aj v Záveroch Stálej konferencie 2012.

89 delegátov z 21 krajín

V rokovacej sále bratislavského hotela Bôrik počas dvojdňového snemovania prezentovalo BlaKon04výsledky a skúsenosti práce v oblasti rozvíjania národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí, podpory slovenského jazyka v kontexte zachovávania kultúrneho dedičstva, vzdelávania, ďalšieho vývoja rôznych foriem autentickej slovenskej subkultúry v krajinách, v ktorých tvoria Slováci národnostnú menšinu, vydavateľskej, mediálnej, duchovnej, spoločenskej a vo všeobecnosti prospešnej činnosti krajanských komunít na prospech slovenskosti naprieč celým krajanským svetom 89 delegátov z 21 krajín, samozrejme, vrátane početnej delegácie Slovákov z Maďarska. Účastníci konferencie reprezentovali slovenské spolky, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, kresťanské cirkevné zbory a misie, médiá a ďalšie významné organizácie, prezentujúce a ovplyvňujúce aktivity krajanských BlaKon05komunít Slovákov žijúcich v zahraničí vo vzťahu k upevňovaniu národného povedomia, podpory slovenského jazyka a zveľaďovaniu kultúrnych a duchovných hodnôt v kontexte posilňovania identity slovenskosti v celej jej mnohorakosti, ako aj vo vzťahu k svojej bývalej vlasti či domovine svojich predkov - k Slovensku.

Na Stálej konferencii 2012 sa v prvý rokovací deň 30. októbra zúčastnili a krajanov - delegátov vo svojich príhovoroch oslovili aj predstavitelia politického, kultúrneho, vzdelávacieho, duchovného a spoločenského života Slovenska. Po otvorení Stálej konferencie 2012 predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom sa slova postupne ujali: podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Na slávnostnom otvorení snemovania bol prítomný aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, s prívetom k účastníkom vystúpil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a ďalší.

BlaKon83-Mix-1

M. Lajčák: Zahraniční Slováci sa menia, budeme novelizovať krajanský zákon
Nebudeme deliť Slovákov na obľúbených a menej obľúbených

Slovenská komunita v zahraničí sa nachádza v zlomovom bode. Na jednej strane pribúdajú nové komunity migrantov, ktorí sa vysťahovali za prácou v rámci voľného trhu Európskej únie, na druhej strane v tradičných komunitách a organizáciách zahraničných Slovákov dochádza ku generačnej výmene. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák k tejto svojej úvodnej myšlienke dodal, že na zmenenú situáciu by vláda a parlament mali reagovať novelou zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Novelu chce M. Lajčák pripraviť v priebehu budúceho roka aj na základe výsledkov komunikácie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Dodáva však, že pri príprave tejto novely je dôležitejšia kvalita ako časové hľadisko. Práve Stála konferencia je podľa neho jedným z dôležitých nástrojov dialógu medzi slovenskou stranou a zahraničnými komunitami. „Svet, Európa aj Slovensko prechádzajú dôležitými zmenami, ktoré sa dotýkajú aj našich krajanov. V Európe sa otvoril pracovný trh a sú desiatky tisíc našich občanov, ktorí dnes žijú a pôsobia v zahraničí. Menej sa prejavujú ako krajania v takom klasickom zmysle slova, ale o to viac očakávajú od štátu, že im pomôže pri zabezpečení výučby ich detí v slovenskom jazyku, alebo pri bohoslužbách,” vyhlásil M. Lajčák. „Druhá výzva je v tradičných destináciách, kde máme silné krajanské komunity. Dochádza ku generačnému zlomu. Generácia krajanov, ktorí vybudovali krajanské hnutie v USA, vo Švajčiarsku, pomaly odovzdáva štafetu a nie je celkom jasné, komu” - povedal M. Lajčák. Vrcholné snemovanie krajanov preto využil na výzvu krajanským organizáciám, aby sa neoslabovali delením a vnútornými spormi. „Nebudeme deliť Slovákov na obľúbených a menej obľúbených. Chceme stanoviť jasné pravidlá a tie aj dodržiavať,” vyhlásil vo svojom prejave M. Lajčák na margo finančnej podpory kultúry zahraničných Slovákov. „Potrebujeme jednotnú koncepciu s jasnými pravidlami, ale zároveň to nemôže byť jeden kabát, ktorý bude sedieť všetkým. Úplne iné sú potreby Slovákov v Srbsku, Rumunsku alebo Maďarsku a úplne iné v Austrálii alebo vo Švajčiarsku. Očakávam od tejto konferencie, že pomôže naformulovať našu politiku, ale aj zmeniť zákon,” dodal s tým, že základnými piliermi tejto politiky by malo byť silné Slovensko, dobre nastavená krajanská politika a fungujúce krajanské organizácie v zahraničí. Zároveň upozornil na prínos zaradenia ÚSŽZ pod právomoc jeho rezortu. Jednak to umožňuje vymenovať do čela úradu skúsených diplomatov, akým je napríklad aktuálny riaditeľ, bývalý veľvyslanec Igor Furdík, jednak rotačný systém ministerstva zahraničných vecí garantuje obmenu, a tým bráni vzniku príliš osobných väzieb, ktoré by favorizovali „jedných a škodili iným”. „Politické naviazanie krajanskej agendy na ministerstvo zahraničných vecí je dobré aj preto, že naši ľudia krajanov poznajú, pôsobia v krajinách, kde máme krajanské komunity a stretávajú sa s nimi,” dodal M. Lajčák s tým, že vláda zložená z členov jedinej strany dáva komunitám zahraničných Slovákov unikátnu možnosť pomerne jednoducho zlepšiť krajanskú politiku. „Ak v tomto volebnom období vieme, čo chceme, tak nám nič nebráni v tom, aby sme to uskutočnili. Neexistujú prekážky ako nedohoda koaličných strán, nedostatok hlasov v parlamente alebo čosi podobné. Vieme, kde sú problémy, potrebujeme sa dohodnúť, ako ich chceme a vieme vyriešiť a my ako vláda vieme garantovať, že príslušné zmeny budú prijaté na úrovni vlády aj parlamentu,” uzavrel M. Lajčák.

Zvukový záznam z vystúpenia ministra Miroslava Lajčáka (mp3; 10,58 MB):
http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_83CB8B8813BA8A4FC1257AA7003A1EAF_SK/$File/2012-10-30%20Lajcak%20SR%20a%20Slovaci%20v%20zahranici.mp3

Dušan Čaplovič: Slováci si vždy udržiavali svoju identitu, ale boli aj lojálni k štátu, v ktorom žijú

BlaKon03Minister školstva Dušan Čaplovič otvoril svoj slávnostný príhovor na rokovaní Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí 2012 poukázaním na výročie Deklarácie slovenského národa z Turčianskeho sv. Martina, ktorou sa 30. októbra 1918 osobnosti slovenského národa prihlásili k vznikajúcemu československému štátu. „Tomu štátu, či sa to niekomu páči alebo nepáči, ktorý vytvoril podmienky na to, že máme dnes samostatnú Slovenskú republiku. Že Slováci po roku 1918 prežili, dostali sa do nového štátneho útvaru. Viem, že aj vy, zahraniční Slováci, to vnímate rozlične, ale bol to deň, ktorý otvoril dvere slovenskému národu k dnešnej modernej, demokratickej štátnosti,” podčiarkol D. Čaplovič. Minister, ktorého predkovia boli Slováci žijúci v srbskej Vojvodine, sa k svojmu dedičstvu prihlásil aj na tomto rokovaní. „Cítim sa ako potomok Slovákov žijúcich v zahraničí,” vyhlásil D. Čaplovič, ktorý má v úmysle spoluprácu so zahraničnými Slovákmi osobne podporovať. „Predovšetkým to bude výrazná intenzita spolupráce v tejto oblasti - napriek tomu, že finančných prostriedkov je oveľa menej, ako bolo v rokoch 2006 - 2010,” povedal D. Čaplovič, ktorý mal agendu zahraničných Slovákov na starosti v čase prvej vlády Roberta Fica. „Budeme vytvárať podmienky na to, aby aj naša sekcia pre medzinárodnú spoluprácu, kde sa krajanská problematika formuje najmä v oblasti školstva, vytvárala čo najlepšie podmienky a programy na to, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí, ich deti, učitelia, pedagógovia, sa mohli maximálne zapojiť do spoločných programov, ktoré pripravujeme,” povedal D. Čaplovič. Programy časovo spadajú do obdobia 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, ale aj blížiaceho sa 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie. Ministerstvo školstva štandardne udeľuje ročne okolo 70 štipendií pre štúdium na Slovensku, spolu je aktuálne takmer 300 štipendistov. D. Čaplovič priznáva, že záujem zahraničných Slovákov o štipendiá mnohonásobne prekračuje možnosti rezortu. Ministerstvo organizuje pre deti krajanov aj školy v prírode a rôzne jazykové a metodické kurzy pre ich učiteľov. „Očakávam reálne návrhy, ktoré vychádzajú z poznania tej-ktorej krajiny, kde Slováci žijú. Treba podčiarknuť, že Slováci si vždy udržiavali svoju identitu, ale boli aj lojálni k štátu, v ktorom žijú, a to je príkladné,” povedal. „Očakávam od nich podnety v oblasti predškolskej výchovy, materských škôl, ale aj základného a stredného školstva, v oblasti vzdelávania. Tam by sme hľadali možnosti, akým spôsobom by sme na výzvy z tejto konferencie vedeli v roku 2013 a 2014 zareagovať,” dodal. V minulosti Slovenská republika pomohla napríklad pri rekonštrukcii škôl v srbskom Petrovci alebo ukrajinskom Užhorode. Podľa D. Čaploviča udržiavanie kontaktov s komunitami Slovákov v zahraničí pomáha krajanom zachovať si svoju identitu, ale na druhej strane aj Slovenskej republike, za ktorú krajania prirodzene v zahraničí lobujú. „Za bývalého režimu sa stalo to, že sa stratil akýkoľvek kontakt s krajanmi, čo v niektorých krajinách prinieslo odnárodňovanie,” poznamenal.

Stanislav Zvolenský a Miloš Klátik o potrebe duchovných posolstiev

BiskupiS príhovorom na rokovaní vystúpil aj katolícky bratislavský biskup metropolita J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý vyzdvihol odvahu krajanov udržiavať si „vnútornú zvrchovanosť” a vlastnú kultúru, ku ktorej patrí aj viera. Práve táto „vnútorná zvrchovanosť” podľa neho umožnila slovenskému národu prežiť stovky rokov bez vlastného štátu.

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik sa pripojil k výzve M. Lajčáka, aby sa krajanské organizácie netrieštili. „Keď som v zahraničí, využijem každú príležitosť na ich návštevu a podporu,” konštatoval. M. Klátik pripomenul blížiace sa výročie príchodu vierozvestcov na územie Slovenska, ale aj 495. výročia reformácie, kde Martin Luther, podobne ako sv. Cyril a sv. Metod presadzoval šírenie Božieho slova v materinskom jazyku.

Ivan Gašparovič: Aby ste vedeli ukázať, že ste nezabudli na svoju vlasť a že v krajine, kde žijete, si vás vážia

Účastníkov Stálej konferencie 30. októbra 2012 privítal v Prezidentskom paláci Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Stretnutie otvorila hudobná a spevácka skupina Zvony zo Srbska, ktorej výkon ocenil aj prezident SR Ivan Gašparovič. V príhovore vyjadril nádej, že zmena vo vedení Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude v záujme väčšieho porozumenia materskej Slovenskej republiky a krajanov. Zároveň vyslovil želanie, aby krajania nestratili dobrý vzťah k vlasti, zachovali všetky tradície - kultúrne, jazykové a aby vedeli podporiť Slovensko a hľadať dobré prostredie pre podnikanie: „Aby ste vedeli ukázať, že ste nezabudli na svoju vlasť a že v krajine, kde žijete, si vás vážia.“ Ivan Gašparovič sa v závere príhovoru poďakoval hosťom, ktorým pripomenul, že ich víta doma, za krajanskú vytrvalosť pri pestovaní vzťahu k rodnej Slovenskej republike. V atmosfére úprimnosti sa v ďalšej časti prijatia účastníkov Stálej konferencie 2012 prezidentom Ivanom Gašparovičom a prvou dámou SR Silviou Gašparovičovou rozhostila v Prezidentskom paláci žičlivosť slov i pohľadov, veď s mnohými krajanmi sa prezident SR zvítaval v stiskoch rúk a symbolických prípitkoch ako s dobrými známymi.

BlaKon84-Mix-2

Za hostí sa na zhromaždení prihovoril predseda ÚSŽZ Igor Furdík. Poďakoval sa prezidentskému páru za prijatie a pripomenul súvzťažnosť s miestom stretnutia. „Pod touto strechou paláca si od vás preberajú poverovacie listiny mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Slovenskej republiky. Účastníci Stálej konferencie sú niečo ako slovenskí veľvyslanci dobrej vôle,” vyhlásil. Igor Furdík v príhovore zvlášť ocenil pozornosť, ktorú Ivan Gašparovič venuje krajanom pri svojich zahraničných cestách. Predseda ÚSŽZ pripomenul aj blížiace sa 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, „ktorá je oprávneným zdrojom hrdosti nielen nás, tu na Slovensku, ale aj krajanov.” Furdík konštatoval, že v rokoch 2013 a 2014 chce ÚSŽZ predstaviť novú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=51025&;date=2012-11-04&section=33931#944

K pracovnej časti rokovania Stálej konferencie 2012

Pracovné rokovanie Stálej konferencie 2012 bolo počas jej dvoch dní organizované formou plenárnych zasadnutí vo viacerých častiach. S úvodným analytickým príspevkom, v ktorom zazneli obsažné a komplexné hodnotiace informácie z činnosti ÚSŽZ v zmysle plnenia politiky vo vzťahu ku krajanom v období od predchádzajúcej Stálej konferencie 2010, ako aj námetové aspekty ďalšej komunikácie Slovenskej republiky s krajanskými komunitami, vystúpil BlaKonZHpredseda ÚSŽZ Igor Furdík. Obsah diskusie ako aj jednotlivé príspevky delegátov boli zamerané na niekoľko tematických okruhov a oblastí. ÚSŽZ pripraví následne z prihlásených a odznených príspevkov účastníkov počas Stálej konferencie 2012, ako aj jej diskusnej časti, zborník. Tematické okruhy a oblasti zamerania Stálej konferencie: - kultúra, kultúrne dedičstvo, médiá a informácie; - vzdelávanie, školstvo, veda a výskum; - záujmovo-umelecké aktivity, mládež a šport; - migrácia v globálnom i európskom rozmere, dopady a vplyv na podmienky udržiavania a rozvoja národnej identity; - legislatíva SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí („pobytový zákon“, zdravotné a sociálne zabezpečenie, osvedčenia Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelávanie a zamestnávanie v SR a pod.). V závere druhého rokovacieho dňa po diskusii a doplňujúcich návrhoch prijali delegáti Závery Stálej konferencie SR a Slováci žijúci v zahraničí 2012 (ktoré uverejníme na našom portáli v rubrike Dokumenty - pozn. red.).

Kultúrno-spoločenská súčasť Stálej konferencie 2012
Najúspešnejšia zahraničná Slovenka roka 2012: Nadja Hammarberg zo Švédska

Súčasťou Stálej konferencie 2012 boli aj spoločensko-kultúrne sprievodné podujatia: vernisáž výstavy Obrazy dávno zabudnutých predkov Slovákov z Vojvodiny, ktorú pripravilo Art Centrum Chlieb a hry zo Starej Pazovy v priestoroch Hotela Bôrik s inšpiratívnym dramaturgickým i obsahovým posolstvom autora konceptu výstavy režiséra Miroslava Benku a slávnostné vyhlásenie ankety Najúspešnejšia zahraničná Slovenka roka 2012 30. októbra vo večerných hodinách v spoločenskej sále Hotela Bôrik.

Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=GdsBrhlSidQ
Foto: http://www.zenskyweb.sk/najsympatickejsia-zahranicna-slovenka-nadja-hammarberg-zo-svedska

BlaKon85-Mix-3

Týždenník Slovenka, ktorý patrí do portfólia vydavateľstva STAR production, v spolupráci s ÚSŽZ zorganizoval tento rok prvý ročník ankety Najúspešnejšia zahraničná Slovenka roka 2012. Cieľom ankety bolo predstaviť Slovenky, ktoré šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Týždenník Slovenka po celý rok prinášal príbehy zahraničných Sloveniek, z ktorých čitatelia týždenníka mohli vybrať víťazku. Na základe ich hlasov sa z 21 nominantiek Najúspešnejšou zahraničnou Slovenkou roka 2012 stala Nadja Hammarberg zo Švédska. So švédskymi priateľmi založila v Štokholme Kultúrnu spoločnosť Milana Rúfusa a prekladá do švédčiny poéziu nášho básnika. Organizuje kultúrne podujatia, na ktorých sa recituje v dvoch jazykoch poézia švédskeho nositeľa Nobelovej ceny Tomasa Transtomera a Milana Rúfusa.

Text: (tasr / uszz / -hl) Foto: (oslovma.hu)

Fotogaléria