alt : header1.swfFri03222019

Posledná aktualizácia23:15:34

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarCeloštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti. / Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské organizácie a inštitúcie s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 28. februára 2020.

Žiadosti treba zaslať na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 12. apríla 2019. - Ďalšie informácie: https://www.facebook.com/oslovma/posts/2011916595573973


Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000

CemerPoz

BartokSI

TatBanHi

TatBknih

IrodEjsz Čoskoro je tu znova veľmi populárna a každoročne na pravidelnej báze zorganizovaná NOC LITERATÚRY, na ktorej sa podieľa aj Slovenský inštitút. Podrobnejšie info a opis podujatia: https://www.facebook.com/events/521749075015934/


NarStiPrhttps://www.stipendia.sk/sk/aktuality/akademicky-rok-2019/2020-vyzvy-otvorena
Nová výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky v akademickom roku 2019/2020 / Leták: https://www.mzv.sk/documents/10182/3588785/Letak+NSP_SK.pdf
Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných
a umeleckých pracovníkov
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia


 RackeveW


Výzva CSSM - Vyznamenanie Za našu národnosť

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) aj v tomto roku plánuje udeliť vyznamenania Za našu národnosť (maximum 3) jednotlivcom a kolektívom, ktorí vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé CSSMerbhodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.
Návrh na udelenie vyznamenania môžu predložiť:
• členovia a volené zbory CSSM,
• miestne a teritoriálne slovenské samosprávy,
• registrované slovenské občianske organizácie v Maďarsku.
Návrh v slovenskom jazyku musí obsahovať:
• presné údaje osoby alebo kolektívu,
• podrobný opis a hodnotenie činnosti, ktorá je predpokladom na udelenie vyznamenania.
Návrh treba odoslať na adresu Úradu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A). Termín doručenia: do 12. apríla 2019. Návrhy hodnotí odborný výbor CSSM, vyznamenania udelí Valné zhromaždenie CSSM. Vyznamenania odovzdá predsedníčka CSSM v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku 6. júla 2019 v Jači.


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019


Pro Cultura Minoritatum Hungariae

Národnostné oddelenie odboru štátneho tajomníka pre cirkevné, národnostné a občianske vzťahy Úradu predsedu vlády vyhlasuje cenu
„Pro Cultura Minoritatum Hungariae“. Všeobecný podpredseda vlády odovzdáva cenu pre národnosti v Maďarsku
ako prejav uznania ich činnosti v oblasti kultúry a osvety.
Toto významné ocenenie môžu dostať osoby, resp. organizácie patriace k národnostiam v Maďarsku, ktoré vykonali výnimočnú prácu v oblasti zachovávania a rozvíjania kultúrneho dedičstva vo svojom materinskom jazyku a zároveň touto činnosťou prispeli k pokojnému a tolerantnému ProCultMspolunažívaniu národov Karpatskej kotliny.
Počet cien, ktoré pozostávajú z pamätnej plakety a diplomu, je maximálne trinásť,
ako je aj zákonom uznaných národností v Maďarsku. Slávnostné odovzdanie cien bude v rámci Národnostného galaprogramu
pri príležitosti Medzinárodného dňa kultúrnej rozmanitosti, dialógu a rozvoja.
Podrobný výpis, výzvu a potrebné tlačivo na podanie návrhu nájdete na adrese:
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/egyhazi-es-nemzetisegi-ugyekert-felelos-allamtitkar/hirek/felhivas-a-pro-cultura-minoritatum-hungariae-2019-a-magyarorszagi-nemzetisegek-kulturalis-tevekenysegeert-adomanyozando-dijra-torteno-jelolesre
Návrhy na vyznamenanie treba zaslať do 4. apríla poštou, prípadne e-mailom na adresu:
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága Nemzetiségi Főosztályának
1357 Budapest, Pf. 6. - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Slovenská samospráva Peštianskej župy vypisuje
súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti

Maximálna podpora na jeden projekt predstavuje 100 000 HUF.
Termín zaslania súťažných prác: do 15. apríla 2019.
O podporu na spoluorganizovanie s jednou konkurznou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Peštianskej župy. Dva konkurzy môžu podať miestne slovenské samosprávy v obciach so školou a materskou školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet.
Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období do 15. septembra 2019.
PestMegyeZo súbehu sa vylučujú tí uchádzači,
• ktorí neoprávnene podajú viac žiadostí,
• ktorí neodovzdali vyúčtovanie podpory za rok 2018, pričom získanú sumu musia vrátiť.
Žiadosť prosíme podať v slovenskom jazyku a aj v elektronickej forme!
Faktúry musia byť vystavené na Slovenskú samosprávu Peštianskej župy.
Prijmeme len faktúry s bankovým prevodom na účet s minimálnou 30-dňovou lehotou.
Uprednostňujú sa
• programy, ktoré sa konajú prevažne v slovenskom jazyku,
• programy slúžiace na zachovanie slovenských ľudových tradícií, piesní a hudby,
• programy v školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet.
Faktúry o ubytovaní, o nákladoch na pohostenie a o reprezentačných nákladoch samospráva neprijíma.
Súbeh musí obsahovať:
• názov, adresu, číslo telefónu (č. faxu, e-mailovú adresu) samosprávy a kontaktnej osoby,
• popis akcie, respektíve činnosti,
• podrobný celkový rozpočet programu,
• grant získaný na akciu z iných zdrojov.
Faktúru vystavte na: Pest megyei Szlovák Önkormányzat, 1052 Budapest, Városház u. 7.
Žiadosť o podporu treba poslať na poštovú adresu:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala / „Szlovák pályázat“ / 1364 Budapest, Pf.:112.,
alebo 1052 Budapest, Városház u. 7. a v každom prípade aj na e-mailovú adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedu Slovenskej samosprávy Peštianskej župy O. Cs. Aszódiho.


SpieVers

Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní, hre na hudobný nástroj a v prednese poézie a prózy / Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1163-sua-zsm-slovenske-spievanky-a-verovaky


Výzva na morálne oceňovanie „Pedagóg roka“ pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/612-v-zva-na-moralne-oce-ovanie-pedagog-roka-pri-prile-itosti-d-a-slovensk-ch-pedagogov-v-ma-arsku


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019Obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár, ktorej vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s. r. o. SlovakUm. Jedna z najvýznamnejších publikácií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je kronikou spoločensko-kultúrnych udalostí tunajších Slovákov. Cieľom tvorcov bolo, aby Náš kalendár umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc minuloročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Tvorcovia sa snažili o to, aby Náš kalendár bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.
Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by